Interreg Slovenská republika Maďarsko SKHU/WETA/1901/4.1/335

23.12.2021 (štvrtok) –
Dolný Bar od 7:30 do 9:45
Veľký Meder – NEROBÍME


24.12.2021 – piatok NEROBÍME
25.12.2021 – sobota NEROBÍME
26.12.2021 – nedeľa NEROBÍME


Začíname 27.12.2021 (PONDELOK) od 9:30 do 12:00 Mliečany


30.12.2021 (štvrtok)
Dolný Bar od 7:30 do 9:45
Veľký Meder – NEROBÍME

31.12.2021 NEROBÍME
01.01.2022 NEROBÍME
02.01.2022 NEROBÍME


Začíname 03.01.2022 (PONDELOK) od 9:30 do 12:00 Mliečany


05.01.2022 (STREDA)
Mliečany – od 7:30 do 9:45 hod.


06.01.2022 – NEROBÍME


Začíname 07.01.2022 (PIATOK) Mliečany od 7:30 do 10:00

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda a Červený kríž Rábsko- Mošonskej-
Sopronskej župy v Maďarsku sú vo vzájomnom, cezhraničnom vzťahu. Tento vzťah sa upevnil vďaka
profesionálnym dňom, ktoré sa konali v meste Lipót (Maďarsko) a v meste Gabčíkovo v rámci
projektu „Cezhraničná spolupráca Červeného kríža” (SKHU/WETA/1901/4.1/335).  Organizácie majú
aj naďalej v rámci svojich možností záujem využiť všetky príležitosti, ktoré projekt ponúka.  Tento
projekt bol vynikajúci aj na to, aby sa vybudovali vzájomné cezhraničné vzťahy, a zároveň poskytol
vynikajúcu možnosť, aby sa nadšení a odvážni účastníci lepšie spoznali počas cvičení, resp. počas
spoločného stravovania.   


Neskrývaným cieľom profesionálne spolupracujúcich organizácií je udržiavať a rozvíjať tento
vynikajúci vzťah aj naďalej. Ak by v budúcnosti mali príležitosť, chceli by ju využiť na ďalšiu
spoluprácu a profesionálny rozvoj.

V rámci projektu „Cezhraničná spolupráca Červeného kríža”  bude táto spolupráca pomáhať chrániť
slovenských a maďarských občanov. Prvá teoreticko-praktická časť projektu sa konala v meste Lipót
(HU), druhá praktická časť protipovodňového výcviku sa konala v Gabčíkove (SK). Členovia organizácií
Červený kríž Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v Maďarsku a Slovenský Červený Kríž, územný
spolok Dunajská Streda sa pripravili na zvládnutie pohotovostného stavu, ako aj na riešenie úloh,
ktoré so sebou prináša krízová situácia. 


V rámci zorganizovania projektu sa predstavitelia oboch organizácií navzájom zoznámili, a vzájomne
sa informovali o tom, akým spôsobom funguje ich organizácia. Naskytla sa možnosť navzájom si aj
pomáhať vo svojej činnosti a učiť sa jeden od druhého. Vedenie aj členovia oboch organizácií sa
zhodli v tom, že by sa odborné vedomosti mohli rozvíjať na užšej a profesionálnejšej úrovni, ako v
teoretickej, tak aj v praktickej oblasti.


Prvá časť projektu bola teoretická aj praktická. Jej realizácia bola medzi 2.-4. júnom 2021 v hoteli
Orchidea nachádzajúcom sa v Lipóte  (miesto: 9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44) v Maďarsku. Prebehla
séria prednášok zameraná na získanie nových poznatkov, ako aj prednášky spojené s praktickými
cvičeniami.  Uskutočnil sa aj teoretický a praktický nácvik prvej pomoci, teoretické psycho- sociálne
školenie, a v neposlednom rade školenie o práci krízového štábu. Členovia Červeného kríža, ktorí sa
zúčastnili odborného školenia v Lipóte, sa zároveň zúčastnili druhej praktickej časti v dňoch 30. júna
2021 až 2. júla 2021 v Gabčíkove, meste ležiacom na Slovensku, na Žitnom ostrove. V malebnom
prostredí sa konali cvičenia zamerané na ochranu pred povodňami. Účastníci v rámci školenia
samozrejme preniesli do cvičenia aj tie odborné základy, ktoré nadobudli počas svojej aktívnej
činnosti v Červenom kríži.  Tieto skúsenosti, ako aj odborné poznatky, ktoré si osvojili počas školení
v Maďarsku aj na Slovensku, budú môcť zúročiť aj v praxi.

Projekt „Cezhraničnà spolupràca Červenèho kríža“ skončil so zàverečnou konferenciou. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 06.08.2021 v Dunajskej Strede, kde sa stretlo pár členov z Slovenskèho Červenèho krìža a pár členov z Maďarskèho Červenèho krìža. V prvom rade boli zhrnutè a analyzovanè výsledky a skùsenosti vykonanej spolupràce. Na tejto akcii sa dohodli o ďalšej spolupràce, na ďalšìch spoločných aktivitàch, o spoločných cieľoch.


Na realizáciu projektu získal Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda podporu
celkovo 16 752,47 Eur, projekt trvá do 31. augusta 2021.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Projekt končí záverečnou konferenciou. To sa uskutoční 6. augusta v Dunajskej Strede na Slovensku. Tu sa stretnú niektorí členovia dvoch Červených krížov. Na prvom mieste budú zhrnuté a analyzované výsledky a skúsenosti zo spolupráce. Na záverečnej konferencii budú diskutovať aj o ďalších cieľoch a spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami.

Pre účastníkov bolo nachystané veľké množstvo programov, rôznorodé veselé a vzrušujúce
činnosti, ako aj menší výlet v malebnom prostredí. Členovia Slovenského Červeného kríža,
územný spolok Dunajská Streda a Červený kríž Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v
Maďarsku pricestovali do tohto mestečka na Žitnom Ostrove, s cieľom upevnenia
vzájomných vzťahov.


Profesionálnych dní, ktoré sa konali medzi 30. júnom a 2 júlom sa zúčastnili členovia ako
maďarského, tak aj slovenského Červeného kríža. Boli veľmi radi, že sa toto stretnutie mohlo
zrealizovať, nakoľko si mohli aj v praxi vyskúšať teoretické poznatky, ktoré si osvojili
v Lipóte. Bolo to potrebné aj toho dôvodu, že v obidvoch týchto oblastiach môže
kedykoľvek nastať riziko vzniku záplav, resp. nebezpečenstvo spôsobené koronavírusmi.
Vďaka tomuto praktickému cvičeniu budú vedieť členovia oboch strán čeliť všetkým
výzvam.


Na brehu rieky v Gabčíkove pripravili členovia tímu pre zvládanie krízových situácií spolu
s vedením slovenského Červeného kríža niekoľko „reálne vyzerajúcich zranení“. Vopred
určené tímy Červeného kríža sa nápomocne a s maximálnou pripravenosťou ponáhľali na
zvládnutie aktuálnej situácie. Z pohľadu vedúcich a podľa ich názorov neexistujú žiadne
dôvody na sťažnosť. „Som pyšná na všetkých účastníkov, pretože bez problémov vyriešili
úlohy, ba čo viac, dokázali zvládnuť aj spontánne situácie“, vyjadrila svoje pocity pani Dagmar Nagyová, poverená vedením územného spolku červeného kríža v Dunajskej Strede.


Spomedzi členov slovenského Červeného kríža viacerí prezradili nášmu spravodajskému
portálu, že už veľmi očakávali túto praktickú časť. Školenie v Maďarsku vo veľkej miere
vzbudilo ich záujem. „ Je skvelé, že tu môžeme byť“, vyjadril sa jeden z účastníkov.


Okrem protipovodňovej situácie došlo aj ku vzniku požiaru, k čomu bol potrebný aj zásah
hasičov. Samozrejme popri ošetrovaní rán bolo vykonané aj komplexné vyšetrenie každého
jedného zraneného.


Zahájenia sa zúčastnil medzi inými aj pán Iván Fenes, primátor mesta Gabčíkova, poslanec
samosprávneho kraja a zároveň okresný predseda dobrovoľných hasičov, ako aj Jenő Czajlik,
okresný riaditeľ dobrovoľných hasičov. Iván Fenes s radosťou skonštatoval, že sa práve
prednedávnom zhovárali výhodách cezhraničnej spolupráce. Povedal, že si váži činnosť
Červeného kríža a oceňuje obetavú aktivitu jej členov. 


Szilvia Kún, riaditeľka Červeného kríža Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v Maďarsku sa
v posledný deň praktického školenia vyjadrila v tom zmysle, že po takomto spoločne
strávenom čase bude nasledovať plačlivá rozlúčka. Ako uviedla, verí, že poznatky
nadobudnuté počas školenia aj počas praktického výcviku budú pre všetkých prínosom.

Počas väčších a menších výletov si členovia Červeného kríža obhliadli zaujímavé
pamätihodnosti mesta Gabčíkovo, zároveň sa oboznámili aj s činnosťou miestnej služby pre
krízové situácie a navštívili aj vodné dielo Gabčíkovo. Každý si užíval a oceňoval takýto
spôsob relaxu.


Pani Dagmar Nagyová zhrnula tieto školenia ako veľmi prínosné a hodnotila ich veľmi pozitívne.
Vyjadrila nádej, že tieto dobré vzťahy zostanú zachované aj v budúcnosti a vzájomná
spolupráca sa bude čoraz viac upevňovať. Skonštatovala, že bude vzájomnú spoluprácu
naďalej podporovať, pretože takéto vzťahy sú veľmi potrebné.
Na vzdelávacej odbornej praxi v Gabčíkove sa cítili všetci veľmi dobre. Účastníci veria, že
a čoskoro všetci opäť zídu.

Maďarský Červený kríž z krajov Győr-Moson-Sopron a Slovenský Červený kríž z Územného spolku Dunajská Streda sa spojili vďaka efektívnemu spoločnému projektu. Výsledkom je prístup k odbornému a efektívnemu zásahu pri prípadnej katastrofickej situácii, ktorý chráni záujmy a bezpečnosť maďarských aj slovenských občanov.

Vzťah dvoch organizácií je momentálne na diplomatickej úrovni, je to formálny vzťah, ktorý môže byť upevnený zemepisnou blízkosťou a rovnakými úlohami v projekte. V súčasnosti ešte pozorujeme nedostatky aj napriek tomu, že je vzťah dvoch organizácií vyhovujúci. Ale zmenu si žiadajú rôzne skutočnosti, medzi inými aj stratégie Európskej Únie a v nich formulované riziká dunajského regiónu, ako sú veľké povodne, suchá a priemyselné znečistenie. K úspešnej prevencii, pripravenosti a efektívnemu vystupovaniu je potrebná plynulá spolupráca a rýchly tok informácií. Červený kríž v obidvoch krajinách neustlále venuje pozornosť príprave na poskytnutie pomoci pri katastrofách, každý podľa svojich možností daných štátom. Táto prípravná úloha nie je podporovaná štátom, zatiaľ ju každý musel pokryť z vlastných zdrojov. V prípade núdze sa doteraz napriek zemepisnej vzdialenosti a podobnému okruhu úloh uskutočnili rôzne zásahy. Spoločná príprava a cvičenie budú však nielenže nákladovo efektívnejšie, ale zároveň vznikne jedna silná, vyškolená skupina, schopná maximálne spolupracovať, ktorá bude pozostávať z dobrovoľníkov dvoch krajín. V súčasnosti je v Győri 9 vysoko kvalifikovaných zdravotných a psycho-sociálnych členov, slovenská strana poskytuje 3 členov.

Cieľom projektu je aj zväčšenie tohto čísla, pomocou ďalších teoretických, praktických školení prostriedkov katastrofickej pripravenosti. V krajoch Győr-Moson-Sopron Červený kríž a krajská protikatastrofická obrana už v podobnom duchu spolupracujú, maďarsko-slovenský projekt by vynikajúco doplnil schopnosť spolupráce.

Na podujatí zahajujúcom projekt bude príležitosť na to, aby si zúčastnené strany upresnili všetky podrobnosti a aby sa mohlo spustiť spoločné uvažovanie aj s partnerskými organizáciami. Na 30-hodinovom školení, ktoré sa bude konať v Maďarsku, budú na základe medzinárodného protokolu predstavené kmeňové základné úlohy o prvej pomoci, psycho-sociálnom poskytovaní pomoci a operatívnej práci, vyškolených bude 45 osôb z obidvoch krajín, z nich približne 20 žien. Rovnakí účastníci absolvujú protipovodňové školenie za pomoci protikatastrofických zložiek v slovenskom Gabčíkove v lete 2021. V auguste 2021 je v pláne organizácia konferencie, kde sa naplánuje ďalšia spolupráca, cvičenia, ktoré by sa postupom času pravidelne organizovali, so zapojením ďalších dobrovoľníkov. Projekt by slúžil hlavne na ochranu obyvateľstva pri možnej katastrofickej situácii, a s týmto by bola udržateľnosť spolupráce istejšia.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda a Maďarský Červený kríž Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy sú vo vzájomnom cezhraničnom vzťahu. Spoločným cieľom je zomknutie sa oboch organizácií. Príležitostne sa plánuje vzájomná spolupráca, zároveň je vedenie oboch organizácií otvorené novým možnostiam. Všetky ciele plánujú zrealizovať v rámci spoločného projektu. 


Za vzájomný, úzky cezhraničný vzťah oboch organizácií, Maďarského Červeného kríža Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v a Slovenského Červeného kríža, územného spolku Dunajská Streda vďačíme práve tomuto projektu. Táto spolupráca je profesionálna, zároveň však aj priateľská.  Účastníci počas spoločných výmien názorov, ako aj počas odborných prezentácií a svojím prístupom počas praxe dokázali, že budú schopní čeliť vzniknutým výzvam aj v krízových situáciách. 

Prvá teoretická a praktická časť projektu sa uskutočnila v termíne medzi 2.-4. júnom 2021 v Hoteli Orchidea, v Maďarskom meste Lipót (miesto: 9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44.). Po prednáškach bohatých na nové poznatky nasledovala krátka praktická časť. Teoretický a praktický výcvik prvej pomoci pozostával zo 6-hodinového teoretického psycho – sociálneho školenia a následného 8-hodinového teoretického tréningu práce operatívnej komisie. Účastníci školenia sa v lete 2021 zúčastnia na Slovensku, v Gabčíkove na organizovanom cvičení protipovodňovej ochrany pre zvládanie krízových situácií. Následne na konferencii v auguste zosumarizujú výsledky svojej dovtedajšej spolupráce, naplánujú ďalšiu spoločnú prácu a nasledujúcu prax. Plánovaný termín školenia je od 30. júna 2021 do 2. júla 2021.    

Kde nás nájdete