20. jún – Svetový deň utečencov a stanovisko Červeného kríža

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov vydali národné spoločnosti Červeného kríža krajín Európskej únie, Nórska a Švajčiarska spoločné stanovisko k migrácii v Európe v zmysle siedmich princípov Červeného kríža a Červeného polmesiaca:

"Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) deň čo deň eviduje počet mŕtvych, utopených na mori, ľudí snažiacich sa dostať sa k európskemu pobrežiu. Z času na čas nejaké fotografie prebúdzajú naše svedomie, ale častejšie tieto ľudské životy vyhasínajú za všeobecnej ľahostajnosti.

Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca pomáha zraniteľným ľuďom v rôznych kútoch sveta.  Či ide o obete prírodných katastrof, ranených vo vojnových konfliktoch, deti s postihnutím, starších ľudí alebo rodiny, ktorým chýba základné jedlo či ošatenie, sme tu, aby sme ich prijali, chránili, starali sa o nich a podporovali.

S rešpektom voči zákonom a v súlade s našimi zásadami a hodnotami, nám neprináleží posudzovať motívy týchto ľudí ani jednotlivé migračné politiky. Našou úlohou nie je ani migráciu podporovať, či od nej ľudí odrádzať. Nemáme žiadnu politickú úlohu, naše poslanie je humanitárne.

Ľudia nútení utekať zo svojich domovov sú zraniteľní. Bez ohľadu na dôvody ich odchodu z domova, sú ďaleko od svojich rodín, unavení a vystrašení. Ale často tu nie sú vítaní, naopak, sú vylučovaní zo spoločnosti.

"Mali by sme ich prijímať?", "Môžeme ich prijímať?", "Ako ich prijímať?". Vo všetkých našich krajinách sa niekedy tieto otázky zhoršujú v debatách, v ktorých sa miešajú vášne a ideologické názory.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov ponúkame niekoľko jednoduchých ideí na riešenie tejto komplexnej otázky. Prostredníctvom týchto myšlienok vyjadrujeme nádej, že sa diskusia môže ukľudniť a spoločnosti môžu nájsť spoločnú reč.

Štáty by mali zadefinovať svoje migračné politiky na základe svojich materiálnych a spoločenských možností týkajúcich sa prijímania utečencov a ich integrácie. Pri prijímaní tohto rozhodnutia by mali zvážiť svetový stav a jeho hospodárske krízy, vojnové konflikty a klimatické zmeny – všetky sú bežnými dôvodmi migrácie.

Demokratické štáty majú právo regulovať prítomnosť migrantov na svojom území. Musí to byť však v súlade s medzinárodným právom a vnútroštátnym právom, ktoré chránia práva a dôstojnosť ľudí, najmä právo žiť s rodinou, bez stigmatizácie a xenofóbnych diskusií.

Bez ohľadu na situáciu a administratívnu budúcnosť týchto ľudí, máme povinnosť privítať každú ľudskú bytosť dôstojne. Aby sme to dosiahli, musíme všetci zabezpečiť:

• účinný prístup k azylovému procesu, ktorý úplne preskúma často zložité jednotlivé situácie;

• rešpektovanie práva na jednotu rodín, najmä pre maloletých bez sprievodu;

• humanitárnu pomoc a prístup k základnej starostlivosti a psychosociálnym službám;

• prístup k bývaniu, ktorý rešpektuje práva a dôstojnosť všetkých;

• nepoužívanie zadržiavania, najmä v prípade detí, ktoré im môže spôsobiť skutočnú traumu.

Po prijatí a spravodlivom administratívnom rozhodnutí by mal nasledovať efektívny integračný program. Táto efektívnosť je založená na rovnováhe práv a povinností. Právo na vzdelávanie, prácu, dôstojné bývanie, spojenie s rodinou, prístup k zdravotníckej a sociálnej podpore a povinnosť učiť sa jazyk hostiteľskej krajiny a dodržiavať zákony a bežné spoločenské zvyklosti.

Aby sa dosiahla úspešná integrácia, musí sa zmobilizovať spoločnosť ako celok. Verejné orgány a zamestnanci a dobrovoľníci organizácií občianskej spoločnosti zohrávajú určite dôležitú úlohu, ale zaangažovať by sa mali všetci občania. Iba tento duch solidarity dokáže znížiť obavy, budovať dôveru, podporiť vzájomné porozumenie, zosúladiť postoje a stanoviská a profitovať z hospodárskeho a sociálneho prínosu týchto ľudí, ktorých rozdiely nás neohrozujú, ale skôr nás obohacujú.

Nakoniec musíme pochopiť, že migrácia je trvalo udržateľným a globálnym javom a nie dočasnou a európskou krízou. Európa by mala zohrávať ústrednú úlohu pri koordinácii migračných politík, ale musíme na celosvetovej úrovni preukázať sociálnu tvorivosť a neúnavne pracovať na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, medzinárodného práva a proti príčinám nútenej migrácie – chudoba, nerovnosť, ničenie životného prostredia a všetky druhy násilia.

V deň Svetového dňa utečencov my, európske národné spoločnosti Červeného kríža, vyzývame k uvedomeniu a hĺbkovej reforme trvalo udržateľnej a zodpovednej migračnej politiky."

 

 

Spoločné stanovisko národných spoločností Červeného kríža krajín Európskej únie, Nórska a Švajčiarska k migrácii pri príležitosti Svetového dňa utečencov

Ďalšie články