Dobrovoľníctvo

Kto sa môže sťať členom?

Členom našej veľkej rodiny sa môže stať každý občan SR od dovŕšenia piatich rokov. Členstvo je úplne dobrovoľné. Členovia tvoria tú najzákladnejšiu základňu, ktorá je rozdelená do viacerých zložiek, ako sú Miestne spolky, združené do Územných spolkov SČK, Vodná záchranná služba SČK a v neposlednom rade Mládež SČK. V zmysle stanov sa členom môže stať: „každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách“.

Čo všetko súvisí s členstvom?

Každý člen má právo vybrať si spolok v ktorom bude registrovaný, je to dobrovoľné a slobodné. Môže sa zúčastňovať pri plnení rôznych úloh SČK a v neposlednom rade na tento účel využívať majetok SČK. Môže byť volený a voliť do jednotlivých orgánov a funkcií na všetkých úrovniach štruktúry SČK. V členstve je taktiež zahrnutá sloboda prejavu a presadzovania vlastných názorov ohľadom činnosti. Člen môže predkladať a zverejňovať svoje sťažnosti, požiadavky a návrhy na všetky orgány SČK. Pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré súvisia s činnosťou SČK môžu nosiť uniformu, vyznamenania a odznak SČK. Medzi povinnosť patrí aj dodržiavanie zákona SČK, Stanov SČK, chránenie názvu, dobrého mena a takisto znaku SČK. V rámci svojich možností by sa mal aktívne zúčastňovať na aktivitách SČK. Každoročne si musí zaplatiť symbolický členský poplatok 1 euro.
O zrušení členstva rozhodujú členovia spolku, kde je člen registrovaný.

Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok a princípov Slovenského Červeného kríža. Podieľajú na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé činnosti sú špeciálne vyškoľovaní.
V roku 2013 Slovenský Červený kríž evidoval 8 873 dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na aktivitách v oblasti prvej pomoci, darcovstve krvi, pri poskytovaní sociálnych služieb a v humanitárnej pomoci.

SČK je riadnym členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Chceš pomáhať ľuďom v núdzi? Zaujíma Ťa prvá pomoc? Potom neváhaj a vyplň kontaktný formulár.