Miestny spolok Brezno

 

 

Predsedníctvo MS SČK (zvolené 25.02.2014):

 

Predseda:  Monika Fašková/operátor – Odd. centrálnej pomoci Ústredia Slovenskej pošty B. Bystrica

Podpredseda: Vasil Kubík/ hasič – Hasičský a záchranný zbor Brezno 

Pokladník: Andrea Belková/účtovník – Samostatne zárobkovo činná osoba

Člen: MUDr. Ján Mačkin/lekár – Odd. anesteziológie a intenzívnej medicíny NsP Brezno

Člen: Mgr. Jaroslav Ďalák/lekárnik – lekáreň v NsP Brezno Banisko 

Člen: Mária Parobeková/zdravotná sestra v dôchodku 

Člen: Markéta Šuránková/diplomovaná sestra – Operačné sály NsP Brezno 

Člen: Mgr. Ivica Krištofová/historička – Horehronské múzeum Brezno 

Člen: Zuzana Brozmanová/sociálny pracovník – Mestský úrad Brezno

 

Kontakty: 
tel: 0915 865 532
mail: faskova.monika@gmail.com

 

 

ČINNOSTI MS BREZNO:

1. BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI
 
Potrebné informácie, ako aj informácie o prebiehajúcich kampaniach darcovstva nájdete na stránke NTS SR: www.ntssr.sk
 
•    pravidelné odbery krvi     
•    Valentínska kvapka krvi
•    Svetový deň darcov krvi
•    Študentská kvapka krvi
     
2. PRVÁ POMOC

Zahŕňa poskytovanie služieb na rôznych podujatiach, prednášky o prvej pomoci, súťaže mladých zdravotníkov. Naši členovia sa môžu zúčastniť na rôznych podujatiach a súťažiach ako odborná a organizačná pomoc.
•    ukážky poskytovania prvej pomoci, nácvik resuscitácie na figuríne, meranie TK
•    zdravotnícke služby pri rôznych hromadných podujatiach
•    okresné súťaže družstiev mladých zdravotníkov zo ZŠ

3. ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
 
Spolupráca s materskými, základnými a strednými školami pri realizácii zdravotníckej výchovy mládeže.
 

4. SOCIÁLNE AKTIVITY
 
SČK územný spolok Banská Bystrica podobné aktivity v meste Brezno vykonáva od roku 2010. Každoročne prepraví cca 2800 klientov a to najma do zdravotníckych zariadení, na kontroly, liečenia, na nákupy a návštevy príbuzných. 
Cieľom služby je zachovať človeka v prirodzenom prostredí a aj pri zdravotných problémoch, či problémoch súvisiacich s vekom mu umožniť, aby si zachoval svoje sociálne kontakty, tiež mu umožniť dopravu do zdravotníckych zariadení, liečební a podobne.
 

5. HUMANITNÁ POMOC

Humanitné aktivity pre sociálne slabé a problémové rodiny s deťmi, pomoc nezamestnaným rodinám s deťmi, bezdomovcom a inak sociálne a materiálne odkázaným jedincom, účasť na podujatiach.         

6. KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
 
Podujatia pre členov a verejnosť a pod. .