Kurz opatrovania a práca opatrovateľky

Jedno z najhľadanejších povolaní je opatrovateľka, ale aj jedno z najnáročnejších 🙂

Práca opatrovateľky je z psychologického hľadiska náročná. Vyžaduje sa od nej trpezlivosť, osobnostná vyrovnanosť, zvládnutie situácie starého človeka. Opatrovateľka by mala svoje správanie konfrontovať s normami etiky, psychológie, sociológie a to najmä v takých situáciách, keď je veľmi unavená alebo citovo rozladená.

           

            Únava, podráždenosť či netrpezlivosť vytvárajú psychické bariéry a zabraňujú dobrému výkonu, t.j. dobrému vzťahu medzi senirom a optrovateľkou. Z toho vyplýva, že opatrovateľka by mala mať zodpovedajúcu inteligenciu, mala by sa vedieť ovládať a dodržiavať etický hodnotový systém.

           

            Opatrovateľka by mala vyjadrovať záujem o človeka, ktorý hľadá pomoc, čo si vyžaduje maximum vedomostí z psychológie, etiky a sociálnej psychológie a minimum ošetrovateľskej starostlivosti. Na základe týchto poznatkov môže vytvárať dobré vzťahy so starým človekom.

           

            Opatrovateľka by mala byť extrovertná osobnosť (obrátená k ľuďom) zameraná na pomoc ľuďom, ktorí ju nedostávajú od rodiny, alebo len v malej miere. Špecifikum práce opatrovateľky tvorí kontakt so starým človekom, ktorý je často osamelý, má problémy, trpí, hľadá blízkeho človeka, prípadne potrebuje opateru.

           

            Ideálny obraz opatrovateľky si vyžaduje neustálu prácu na sebe. Tvorba sebaobrazu a sebapoznania si vyžaduje nesutále štúdium. K tomu prispievajú aj školiace akcie Slovenského Červeného kríža. Tieto akcie významne pomáhajú formovať profil opatrovateľky v duchu eticko-humánneho prístupu k starému človeku.

 

( Zdroj: Mgr. Dagmar Štugelová, Psychológia opatrovateliek v sociálnych službách, Príručka pre opatrovateľky chorých v domácom prostredí, Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Bratislava 2003, 2010, 2015)

 

            KURZY OPATROVANIA

Slovenský Červený kríž ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie:

č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;

č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;

č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015; platné do 6. apríla 2017.

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba (105 hodín)

-úvod do opatrovateľstva,

– komunikácia a etika v opatrovateľstve,

– práca s klientom, anatómia,

– psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …

Praktická výučba (43 hodín)

– simulované situácie,

– nácvik jednotlivých postupov v malej skupine,

– prípadové štúdie,

– individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná prax (72 hodín)

– priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení,

– zariadeniach sociálnych služieb a podobne

Skúšky (6 hodín)

– test a praktická skúška

Absolvent kurzu je schopný:

• komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti

• aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti

• v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,

• pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

– vysoká kvalita kurzov

– kvalifikovaní lektori

– celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia

– malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup

-študijné materiály v cene kurzu

-rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)

– výhodné ceny kurzov, rôzne zľavy

– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte mailom banskastiavnica@redcross.sk alebo telefonicky 0903558945.

KURZ OPATROVANIA v BANSKEJ ŠTIAVNICI otvárame 25.9.2020.  Už nemusíte cestovať do iného mesta, využite príležitoyť vzdelávať sa Banskej Štiavnici.

Kurz je pre samoplatcov, ale aj pre evidovaných na UPSVaR, ktorí si ho môžu dať preplatiť cez REPAS.