Canisterapia v DSS sociálne stredisko SČK B. Štiavnica

Pes je pre mnohých nenahraditeľným priateľom v rôznych životných situáciách

„Slovo „canisterapia“ vzniklo z latinského canis = pes a gréckeho therapein = terapia, liečba. Canisterapia je jednou z foriem animoterapie, teda terapie za využitia prítomnosti zvierat. Definícií canisterapie nájdeme niekoľko, všetky však smerujú k jednotnému výsledku. Canisterapiu môžeme definovať ako pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú či sociálnu pohodu človeka. Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či pedagogiky. Dôraz sa kladie na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka nie je prvotné, ide o motiváciu k rehabilitácii či edukácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Canisterapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ľuďom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. Môže byť využívaná v rôznom prostredí – v zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, v predškolských a školských zariadeniach, ale aj v rodinnom prostredí.“

(Autor : PaedDr. Jana Nechalová, publikované z tlačenej verzie magazínu Kynologická revue č. 1/2013)

            Priaznivé účinky canisterapie mali  možnosť v posledný novembrový deň, zažiť i klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých – sociálneho strediska SČK v B. Štiavnici. Terapia vedená certifikovaným terapeutom, Miroslavom Sujom, priniesla do nášho zariadenia nielen mnoho pozitívnych emócií so stretnutia zo zvieracími liečiteľmi, ale i mnoho prekvapivých zistení o nás samotných. Vo vzájomných kontaktoch sa strácala nedôvera, strach, utiahnutosť, smútok či agresivita. Dobrá nálada u nás panovala aj v nasledujúce dni.

            Okrem iných  našich terapií  tak i canisterapia, rozširuje  ponuku  pravidelných odborných činností v našom zariadení, ktoré majú prispieť k celkovej kvalite poskytovaných sociálnych služieb.

                                                                                  Andrea Kočalková

Ďalšie články