História a súčasnosť ÚzS SČK v Banskej Štiavnici

História Červeného kríža v Banskej Štiavnici siaha do dávnej minulosti, až do roku 1881, kedy bol v Banskej Štiavnici založený jeden z najstarších a najaktívnejších spolkov Červeného kríža. Územný spolok SČK v Banskej Štiavnici vznikol 8. 2. 1997, prvým predsedom bol PhDr. RNDr. Ján Novák CSc. Po ňom bola predsedníčkou MUDr. Marcela Mačajová.

Územná rada SČK v Banskej Štiavnici:

JUDr. Ľuboslava Horváthová, predseda
JUDr. Dušan Lukačko, podpredseda

Emília Jányová Lopušníková, riaditeľka ÚzS SČK Banská Štiavnica

Členovia:

Ing. Martin Slávik, člen
Ing. Viera Hlinková, člen
Anna Rihová, člen
Jarmila Simonidesová, člen
Ján Vician, člen

Kontrolná rada  ÚzS SČK  Banská Štiavnica

Monika Hrabková, predseda kontrolnej rady

Ing. Marta Kráľovičová, člen kontrolnej rady

Darina Kminiaková, člen kontrolnej rady

Na poslednom sneme SČK v roku 2013 náš územný spolok zastupovala pani JUDr. Ľuboslava Horváthová.

Činnosť ÚzS SČK  v B. Štiavnici:

Náš územný spolok v Banskej Štiavnici ponúka výučbu PP pre organizácie, uchádzačov o vodičské oprávnenie, pre širokú verejnosť v základnom 8 hodinovom kurze. (Pozri sekciu Kurzy). V súčasnosti v Banskej Štiavnici pracuje 6 miestnych spolkov. (Pozri sekciu Miestne spolky). Náš územný spolok sa na svojom území zapája do lokálnych športových a kultúrnych aktivít, formou ukážok PP, poskytovaním zdravotného dozoru dobrovoľných zdravotných sestier. Všetky uvedené aktivity realizujeme v spolupráci s organizátormi jednotlivých podujatí.
Z pripravovaných aktivít územného spolku : plánované odbery krvi, (Hubertova kvapka krvi – Dni Sv. Huberta vo Sv. Antone, ukážky PP, zdravotný dozor – Salamandrové dni v B. Štiavnici, nábory študentov stredných škôl – Študentská kvapka krvi, zasadnutia územnej rady, príprava pobytov klientov DSS v škole v prírode.
Z minulých aktivít územného spolku: súťaže DMZ I. a II. St. a DPP-M, odbery krvi, zbierky SČK, školenia PP pre organizácie a autoškoly, zdravotný dozor na kultúrnych a športových podujatiach, ukážky PP na školách.