Výročná správa za rok 2020


Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica je nezávislá organizácia s neziskovým hospodárením. Úlohy vymedzuje zákon o SČK a Stanovy SČK. SČK sa riadi princípmi Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.

Hlavné aktivity SČK v Banskej Štiavnici sú bezpríspevkové darcovstvo krvi, prvá pomoc a zdravotná výchova, práca s Mládežou SČK, spolková činnosť, krízový manažment v čase pandémie a sociálne služby.

Bezpríspevkové darcovstvo krvi

Bezpríspevkové darcovstvo krvi je jednou z priorít činnosti SČK. Ide o oblasť výchovy, získavania a oceňovania bezpríspevkových darcov krvi. Snahou je získavať prvodarcov hlavne z radov mladých ľudí. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa nábory prvodarcov na stredných školách prebiehali prostredníctvom sociálnych sietí a publikovaním článkov v  miestny novinách. K získavaniu nových darcov krvi prispievali hlavne osvetové kampane  SČK – Valentínska kvapka krvi, Študentská kvapka krvi a informovanie o možnostiach darovať krv v čase pandémie.

V Banskej Štiavnici SČK v spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS Banská Bystrica zrealizovali spolu 3 odbery. Jeden v priestoroch Gymnázia Andrea Kmeťa v súvislosti s Valentínkou kvapkou krvi. Ďalšie odbery krvi sa realizovali v priestoroch SČK Banská Štiavnica. Z 86 zapísaných darovalo krv 69 ľudí a z toho bolo 12 prvodarcov.

V októbri 2020 prebehlo ocenenie darcov krvi plaketami MUDr. Jána Jánskeho. Bronzová plaketa bola zaslaná 10 darcom, strieborná plaketa 7 darcom a zlatá plaketa bola odovzdaná 5 darcom. Ocenenia darcom z dôvodu pandemickej situácie boli zaslané poštou.

Vzdelávanie a iné činnosti

SČK je oprávnený uskutočňovať kurzy prvej pomoci a opatrovateľské kurzy podľa platnej akreditácie. Tieto kurzy realizujú prislúchajúci inštruktori a školitelia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú preškoľovaní. Našim cieľom bolo vyškoliť aj ďalších dobrovoľníkov v 33 hodinovom kurze, ktorí nášmu územnému spolku následne pomáhajú pri zabezpečovaní zdravotných dozorov pri hromadných podujatiach.

Kurzy prvej pomoci sa realizovali pre širokú verejnosť ako aj pre žiadateľov vodičských oprávnení, vodičov, firmy, školy, pre členov miestnych spolkov a dobrovoľníkov.

Cieľom vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci je, aby poskytnutie prvej pomoci zvládalo, čo najviac ľudí. Zúčastnení si môžu priamo na modeloch vyskúšať poskytnutie prvej pomoci, resuscitáciu, obväzovanie a ostatné život zachraňujúce úkony.

V materských školách Mládež SČK deti navštevuje s projektom „Dorotka a jej priatelia“. Výučba prvej pomoci realizuje formou prednášok a ukážok poskytovania prvej pomoci na namaskovaných poraneniach. Tiež sa využívajú deťom blízke didaktické pomôcky ako sú napr: omalovánky a pexeso. Veselý spev je často súčasťou výučby.

Významnou oblasťou prvej pomoci aj poskytovanie zdravotného dozoru našimi dobrovoľnými zdravotníkmi na akciách s väčším počtom osôb. Napriek tomu, že v tejto činnosti nás značne obmedzila pandemická situácia, zdravotný dozor sme zabezpečovali pri viacerých hromadných podujatiach.

V roku 2020 sme zrealizovali šestnásť 8-hodinových kurzov prvej pomoci za účasti 145 osôb.

Pre širokú verejnosť sme na akcii v spolupráci s políciou v mesiaci júl preverili vodičov motorových vozidiel z vedomostí poskytovania prvej pomoci a stavu ich lekárničiek. Celkovo sme zastavili 23 motorových vozidiel. Zo zúčastnených 21 osôb vedelo prvú pomoc poskytnúť, jedna osoba odmietola poskytnúť prvú pomoc a 8 osôb by poskytnúť prvú pomoc nevedelo.

V roku 2020 sme zrealizovali prvý akreditovaný vzdelávací program Kurz opatrovania v rozsahu 229 hodín. Kurz úspešne absolvovalo a záverečnou skúškou ukončilo celkom 6 osôb.

V rámci tejto témy treba podotknúť, že SČK ÚzS Banská Štiavnica sa ako partner zúčastnil odovzdávania prístroja AED v obci Banský Studenec, na ktorý z 2% daní prispel sumou 624,86€. Následne prebehlo odborné školenie AED pre pracovníkov Obecného úradu Banský Studenec.

Mládež SČK

V roku 2020 aktívne pracovala aj mládež SČK. Napriek pandemickým obmedzeniam mládež pokračovala v práci s materskými školami v projekte Dorotka a jej priatelia. Prednášky prvej pomoci boli prezentované hravou formou a do aktivít sa zapájali aj učiteľky materských škôl. Do šiestich ukážok prvej pomoci realizovaných Mládežou SČK sa zapojili 3 materské školy: 1.mája, Guliver a materská škola v Prenčove.

S veľkým úspechom  sa stretli ukážky prvej pomoci „mládežníkov SČK“ z  Gymnázia Andreja Kmeťa v Klube dôchodcov zo Svätého Antona a Prenčova ako aj na  Strednej lesníckej škole.  

V auguste prebehlo 6-dňové školenie mládeže Na Počúvadle, ktorého sa zúčastnili 2 zástupcovia mládeže SČK v Banskej Štiavnici. Vzdelávanie bolo zamerané na zmenu prístupu mladých ľudí k problematike rovesníckeho nátlaku a kyberšikane, k vytvoreniu bezpečnosti v online priestoru, k zapojeniu sa do boja proti nenávistným komentárom, rodovej rovnosti a k vytvoreniu zdravého pozitívneho vzťahu k sebe samému a k zdravému partnerskému vzťahu. Tiež k  odstráneniu postoja „mňa sa to netýka“ so zdôraznením uvedomenia si potenciálnych dôsledkov rizikového správania a k odovzdávaniu si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí so zdôraznením na otázky ľudskosti. V minulom roku nastali aj zmeny vo vedení mládeže a za predsedu bola zvolená Natália Čardášová, ktorá vymenila na tejto pozícii Martina Valoviča.

Ostatné aktivity územného spolku SČK v Banskej Štiavnici

Medzi ďalšie aktivity SČK v tomto období patrili najmä aktivity zamerané na zmierňovanie pandemickej situácie v súvislosti s korona vírusom. Medzi prvé kroky, ktorými sme sa snažili podporiť širokú verejnosť patrilo šitie rúšok, ktorých bolo v začiatkoch pandémie nedostatok. K ušitým rúška, sme pribaľovali rukavice a spolu s letákmi sme tieto distribuovali na miesta s najväčším výskytom osôb ako aj najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.

Následne sme sa zapájali ako dobrovoľníci do celoplošného testovania, kedy na našom odbernom mieste pracovali aj 4 odberné tými v jeden deň. 7.novembra 2020 sme otestovali rekordných 3269 obyvateľov Banskej Štiavnice počas 15 hodín.

Niekoľko dobrovoľníkov pracovalo v COVID centre, ktoré bolo zriadené pre účely štátnej karantény. O aktivitách našej dobrovoľníčky Veroniky Griglák Farbiakovej, ktorá v tomto centre pracovala,  písali aj na oficiálnych stránkach európskych príbehov solidarity EÚ.  Podnetom na zverejnenie tohto článku bol záujem o prácu dobrovoľníčky z centrály ČK v Ženeve.

Od 16.novembra 2020 sme vytvorili prvé mobilné odberové miesto (MOM) na Kammerhofskej 1 pre širokú verejnosť. Odberné miesto poskytovalo svoje služby 6 dní v týždni 8 hodín denne. Do práce na MOM bolo zapojených 18 zamestnancov SČK, ktorí do konca roka otestovali 7 263 osôb.  Okrem testovania pracovníci MOM poskytovali poradenstvo v zmysle prevencie a usmerňovania pri výskyte pozitívnych osôb  pri dodržiavaní karantény.

Veľkým  a tiež veselým dňom bol aj Silvester 2020, kedy sa do práce na MOM zapojili ďalší 3 dobrovoľníci – youtuberi , ktorý okrem práce odovzdávali aj finančnú hotovosť ľuďom, ktorí chceli osláviť starý rok s blízkymi v bezpečnej „bubline“ s negatívnym antigénovým testom.

Vo vianočnom období zamestnanci SČK robili radosť kvetmi, ktorých rozdali 2500 kusov od spoločnosti Kaufland. Kvety putovali do zariadení sociálnych služieb, domov ošetrovateľskej starostlivosti na oddelenie dlhodobo chorých a do mnohých ďalších organizácií, ktorých zamestnanci počas pandémie pracovali v prvej línii. Kvety sa dostali do rúk aj osamoteným dôchodcom. Starobní a invalidní dôchodcovia zároveň 24.decembra dostali aj darčeky v rámci akcie „Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok“

V mesiacoch máj a jún 2020 územný spolok realizoval 2 projekty s ústredným sekretariátom, ktoré boli financované  z nadácie Pontis-Lidl a Centrum pre filantropiu. Projekty boli zamerané na zmierňovanie následkov pandémie.

Spolková činnosť

Územná rada SČK Banská Štiavnica v roku 2020 zasadala v nasledovnom zložení:

Predseda:  JUDr. Ľuboslava Horváthová,

Podpredseda:  JUDr. Dušan Lukačko

Členovia:  Ing. Martin Slávik,   Ing. Viera Hlinková, Anna Rihová, Jarmila Simonidesová,  Ján Vician

                                                                                                                                           Zloženie Kontrolnej rady:

Predseda: Monika Hrabková

Podpredseda:  Ing. Marta Královičová

Člen:  Darina Kminiaková

SČK Územný spolok Banská Štiavnica spolupracuje s siedmimi miestnymi spolkami: MS Banská Štiavnica, MS Banská Štiavnica NsP, MS Svätý Anton, MS Baďan, MS Beluj, MS pri DSS SČK, MS Mládež SČK

Dobrovoľnosť bola nevyhnutnou súčasťou práce miestnych spolkov, ktorá bola v čase pandémie mimoriadne obmedzená. Vzájomná spolupráca miestnych spolkov a územného spolku napriek obtiažnej situácii nebola prerušená.

Sociálne aktivity a služby

Potravinová pomoc

SČK bol v roku 2020 tiež zapojený do Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby).

Cieľovou skupinou tohto programu sú osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadeniach sociálnych služieb bez poskytovania stravy. Zdrojovou databázou pre výber konečných príjemcov sú údaje z ÚPSVaR. Príjemcovia potravinovej pomoci musia byť v hmotnej núdzi. Balíky potravinovej pomoci pre tieto osoby obsahujú 21 druhov trvanlivých potravín, napr. múka, cukor, cestoviny, strukoviny, olej, ryža atď. Hmotnosť jedného balíka je cca 13,5 kg.

Hoci pandémia zasiahla do každej oblasti, napriek tomu bolo v mesiaci marec na začiatku pandémie doručených 580 balíkov pre cieľovú skupinu obyvateľstva.

V októbri v rámci projektu Pomôž potravinami, ktorý sa realizuje vďaka podpore spoločnosti

KAUFLAND sa rozviezlo 30 potravinových balíkov pre občanov v hmotnej núdzi.  O adresátoch pre doručenie balíkov rozhodovali starostovia 6 obcí (Baďan, Beluj, Prenčov, Svätý Anton, Banská Belá a Banská Štiavnica.

Rozvoz obedov

Opatrovateľská služba (rozvoz obedov), v zmysle § 41 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnej službe. Terénna forma pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Je to služba, ktorú poskytujeme starobným dôchodcom, imobilným osobám, osobám ZŤP v meste a okolí.

V rámci opatrovateľskej sociálnej služby bolo doručených 6329 obedov. Čo nás mimoriadne teší, pretože počet rozvezených obedov stúpol oproti minulému roku o 1189.

Okrem rozvozu obedov zamestnanec sociálnej služby zabezpečoval aj nákup potravín, liekov, periodickej tlače distribúciu rúšok a rukavíc. Okrem psychosociálnej podpory sa klientom tejto služby doručilo v priebehu roka 2020 niekoľko druhov balíčkov s ovocím, sladkosťami,  hygienickými potrebami, nápojmi a pomôckami osobnej potreby. Len v mesiaci december bolo rozdaných 69 ks takýchto balíčkov.

Touto cestou chceme poďakovať aj množstvu sponzorov, ktorí nás v roku 2020 podporovali či už finančne alebo vecnými darmi.

Domov sociálnej služby pre deti a dospelých

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách. Začiatky sociálnej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a mládež v Banskej Štiavnici siahajú do roku 1991. Sociálne stredisko SČK v tom čase sídlilo v priestoroch Bellházyovského domu. Bola to jediná možnosť ako poskytnúť odľahčovaciu službu pre rodiny týchto detí na území mesta. V priebehu rokov tak ako sa menili sídla a adresy Slovenského Červeného kríža, neziskovej humanitárnej organizácie v meste Banská Štiavnica, menili sa  i legislatívne podmienky poskytovania tohto druhu sociálnych služieb. Od roku 2011 je zariadenie registrované ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb – sociálne stredisko SČK. Práve v ňom vyrástla generácia mladých ľudí, z ktorých väčšina zariadenie na ulici Bratská 9, navštevuje dodnes. Tak ako to v živote býva, niektorí odišli a nahradili ich noví. Dlhoročné putá, vzájomná spriaznenosť, rodinná atmosféra sú v tomto zariadení priamo hmatateľné. Medzi poberateľmi sociálnej služby navzájom ich rodinami i personálom.

              Zariadenie sociálnych služieb, Domov sociálnych služieb,  ich poskytuje v súlade so zákonom o sociálnej pomoci, aktuálne 13 prijímateľom sociálnej služby. Denné programy sú podriadené ich individuálnym záujmom a cieľom. Napĺňajú ho spoločne za podpory odborných zamestnancov zariadenia, sociálnej pracovníčky, asistentky sociálnej práce,  inštruktorky sociálnej práce a opatrovateliek. Toto snaženie smeruje k naplneniu dlhodobej vízie  našej organizácie: Priviesť každého nášho poberateľa sociálnej služby k čo najväčšej možnej sebestačnosti. O tom, že sa to darí, svedčí i záujem zo strany našich klientov. Denne sa ich v zariadení stretáva 11 vo  veku od 8 do 46 rokov nielen z Banskej Štiavnice, ale i okolia. Okrem vzájomných kontaktov, ktoré sú pre nich nenahraditeľné, ich pri práci v skupinách čakajú rozhovory na aktuálne témy, prezentácie hostí z rôznych oblastí života, kreatívne dielne, pohybové aktivity, masáže, muzikoterapia, canisterapia, návštevy kultúrnych podujatí, ich vlastné vystúpenia v družobných organizáciách, obľúbené výlety a rekreačné pobyty. Pri individuálnej práci zas sociálna rehabilitácia, zameraná na rozvoj a podporu sebaobslužných schopností. V poslednom období, ktoré síce neprialo spoločenským aktivitám, sa nám darilo budovať dobrovoľnícku základňu. Dobrovoľníci a ich práca má nezastupiteľné miesto pri vytváraní nových kontaktov, poskytovaní psychosociálnej podpory ako aj zdieľaní osobných skúseností. 

Pre zabezpečenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, využívajú všetci zamestnanci zariadenia možnosti neustáleho vzdelávania či  možnosť supervízie ako nástroja na podporu pracovníkov v sociálnych službách. V roku 2020 sa všetci zamestnanci zúčastnili vzdelávacie bloku z oblasti komunikácie a asistentka sociálnej práce celoslovenského seminára so zameraním na štandardy kvality v sociálnej práci.

Nedávne obdobie, kedy sme boli nútení prerušiť poskytovanie sociálnych služieb kvôli šíreniu ochorenia COV 19 priamo v zariadení,  a služby boli poskytované prostredníctvom technológií či občasnými návštevami v domácom prostredí, pri dodržiavaní všetkých opatrení, nám dalo jasnú odpoveď, že tento druh sociálnej služby má stále miesto a opodstatnenie.

Zariadenie sa nachádza v prenajatých priestoroch MŠ na ulici Bratská 9 v Banskej Štiavnici na poschodí, kde je zabezpečený bezbariérový prístup pomocou schodolezu. V zariadení je miestnosť na pracovnú činnosť, na cvičenie, spoločenská miestnosť, relaxačná a školiaca miestnosť, kancelária a priestor pre individuálne vzdelávanie klienta, sociálne zariadenia, sprcha, umývadlá, kuchynka. Zariadenie je k dispozícii prijímateľom sociálnej služby  denne od 6.00 hod. do 15.30 hod.

Aktivity DSS v roku 2020

Január 2020

Od 2. 1. 2020 sa novým štatutárnym zástupcom DSS pre deti a dospelých stala Mgr. Emília Jányová Lopušníková, riaditeľka Územného spolku SČK Banská Štiavnica. Rozlúčili sme sa a za spoluprácu poďakovali jej predchodkyni Kataríne Senciovej. Kolektív zamestnancov DSS vypracoval plán činnosti pre rok 2020. V súlade s plánovanými dennými aktivitami bola aj v mesiaci január realizovaná sociálna rehabilitácia, v ktorej sa klienti naučili pripraviť avokádovú nátierku či urobili nácvik používania peňazí. V kreatívnej tvorbe sa venovali zobrazeniu zimnej tematiky. Ich pohybové aktivity boli zamerané na cvičenia jogy, pilatesu či kardio cvičenia na stacionárnom bicykli, steperi či bežiacom páse, ktorými naše zariadenie disponuje a nechýbali ani pravidelné prechádzky v okolí.

              Do nášho zariadenia prijal pozvanie cestovateľ a miestny aktivista Šimon M. Šafaŕík, ktorý nám prostredníctvom svojich fotografií a videí priblížil život v Rusku, Kazachstane, Gruzínsku a Arménsku. Jeho prezentácie mali pozitívny ohlas nielen u našich klientov, ale aj ich rodičov.

Novinkou pre nás bol aj workshop zameraný na prácu v grafickom programe Canva, kde klientov i zamestnancov, lektorka Emília Jányová Lopušníková naučila tvoriť si vlastné plagáty či koláže, propagujúce naše činnosti.

So zámerom neustále začleňovať našich prijímateľov sociálnej služby do života miestnej komunity sme navštívili výstavu Betlehemská hviezda na Starom zámku, jej návšteva nám priniesla nové poznanie o živote našich predkov a  vianočných tradíciách v regióne.

Február 2020  

Mesiac február je už tradične mesiacom osláv. Pripomíname si a oslavujeme nielen osobné sviatky našich klientov i zamestnancov, ale i sviatok Sv. Valentína,  si naši klienti vyrobili nápadité valentínske pozdravy pre svojich blízkych.

Do zariadenia prijal tentoraz pozvanie náš dlhoročný spolupracovník Ing. Marian Číž, aby nám predstavil svoj autorský krátky dokumentárny film Tajomstvo lesa, zachytávajúci život v lesoch Štiavnických vrchov. Na premietaní i besede sa zúčastnili aj rodičia našich prijímateľov sociálnej služby.

Kultúrnym vyvrcholením mesiaca bol fašiangový karneval v zariadení, ktorému predchádzala príprava masiek a občerstvenia v podobe šišiek.  O milé prekvapenie sa postarala aj naša nová dobrovoľníčka, pani Mária Lopušníková, ktorá i napriek svojmu seniorskému veku prišla medzi nás vo vlastnoručne zhotovenej maske a dobrej nálade.

V tomto mesiaci sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Klubmi dôchodcov v Banskej Štiavnici a v Štefultove, kde sa naši klienti predstavili krátkym programom a zúčastnili sa na fašiangovom posedení.

Súčasťou denných aktivít v tomto mesiaci bol i malý kurz poskytovania prvej pomoci pre našich klientov, kde si po praktických ukážkach mohli sami vyskúšať svoje schopnosti v tejto oblasti.

Marec 2020    

Marec sa niesol nielen v duchu osláv všetkých žien, ale bol i mesiacom obnovy a modernizácie nášho zariadenia. Bola vytvorená multifunkčná miestnosť, v ktorej našli miesto rozkladacie kreslá na relaxáciu klientov, boli zakúpené stoličky i stoly ako súčasť vybavenia pracovnej a súčasne školiacej miestnosti a tiež i nový dataprojektor. Pri vytváraní nového priestoru našli uplatnenie i naši klienti, ktorí mali možnosť skladať nový nábytok a rozvíjať tak svoje pracovné zručnosti.

Opatrením, Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia bolo od 23. 3. 2020 dočasne pozastavené poskytovanie i našej ambulantnej sociálnej služby.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – sociálne stredisko SČK v Banskej Štiavnici sa svojou činnosťou neustále podieľal na zmierňovaní dopadov pandémie COVID 19 u tých najzraniteľnejších.

Za toto obdobie až dodnes sme poskytovali sociálne služby, 13 prijímateľom sociálnej služby prednostne, terénnou formou, osobným kontaktom alebo prostredníctvom videohovorov či telefonicky, šili a distribuovali sme rúška a ochranné rukavice. Podarilo sa nám takýmto spôsobom udržiavať neustály kontakt s klientmi nášho zariadenia a ich rodinami. Poskytnúť im v tomto neľahkom období potrebnú psychosociálnu podporu a sociálne poradenstvo sa nám darilo nielen vďaka osobnému nasadeniu zamestnancov, ale i vďaka dobrovoľníkom, ktorí podporili naše činnosti.

Odmenou nám bola pozitívna spätná väzba zo strany našich prijímateľov sociálnej služby a ich príbuzných. Priamou formou intervencie boli tiež podporné balíčky, ktorými sme reagovali na aktuálne potreby našich klientov. Ich obsahom  boli ochranné rúška, rukavice, materiály na kreatívnu tvorbu, rôzne pracovné listy, spoločenské hry, ale i veľkonočná nádielka v podobe čokoládových zajačikov, balíčky s ovocím z obchodného reťazca Kaufland, či krabičky s koláčikmi, ktorými sme spolu oslávili Medzinárodný deň detí.

 Jún 2020 

Mesiac jún bol ešte stále poznačený dočasným prerušením poskytovania ambulantnej sociálnej služby. No i v tomto režime sme si pripomenuli Medzinárodný deň detí. Pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení sme osobne navštívili všetkých našich prijímateľov sociálnej služby a odovzdali im koláčiky.

Od 15. 6. 2020  po uvoľnení opatrení sme opäť začali poskytovať naše sociálne služby. Počas prerušenia sa zmenil interiér nášho zariadenia, na stenách pribudli nové kolážové obrazy, ktoré sme vytvorili z fotografií zo života klientov z dávnejšej minulosti až po súčasnosť.

Júl 2020

Svojou dobrovoľníckou činnosťou v mesiaci júl pre DSS prispel aj pán Ján Lauko, vytvoril nástenný obraz, nazvaný „Strom nášho života“, na ktorý sme neskôr umiestnili fotografie klientov nášho zariadenia. O svojich maliarskych inšpiráciách i svojom živote porozprával autor maľby osobne na stretnutí s našimi klientmi.

V tomto mesiaci sme radi prijali ponuku pani Anny Maruniakovej a spoločne sme na jej chalupe v obci Vysoká strávili príjemné chvíle na záhradnej opekačke a posilnili tak spoluprácu medzi rodičmi našich prijímateľov sociálnej služby a zariadenia sociálnych služieb. Na podporu pracovných zručností našich klientov  so zámerom skrášliť okolie nášho zariadenia sme založili našu mini záhradku s okrasnými trvalkami.

 August 2020

              Činnosti v zariadení sa rozbehli v plnom rozsahu. Boli v nich zahrnuté nácviky sociálnej rehabilitácie, (príprava ovocnej torty), kreatívna tvorba,  kde si klienti striekaním  farieb na plátenné vrecká vytvorili pekné darčeky. Strávili sme spoločne noc v sociálnom stredisku SČK, ktorej predchádzal deň plný súťaží, dobrého jedla a zábavy. Prijali sme pozvanie na záhradnú narodeninovú oslavu narodenín bývalej kolegyne do Banskej Belej. Klienti s rodičmi sa zúčastnili tradičného benefičného festivalu OSMIDIV v amfiteátri v B. Štiavnici. Vďaka sponzorskému daru Milana Kabinu sme si pozreli naše mesto z turistického vláčika Štiavnická Anča.

September 2020

V mesiaci september bol tím pracovníkov sociálneho strediska SČK  posilnený o ďalšieho odborného zamestnanca Oľgu Zigovú, ktorá po úspešnom ukončení kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie, začala pracovať v našom DSS. Zariadenie sociálnych služieb sa tak snaží skvalitniť práve sociálnu rehabilitáciu ako kľúčovú odbornú činnosť, prostredníctvom ktorej chceme napĺňať našu víziu priviesť prijímateľov sociálnej služby k čo najväčšej sebestačnosti.

V tomto mesiaci sme sa opäť zameriavali na sociálnu rehabilitáciu, (varenie, kreatívnu tvorbu – výroboudarčekov z tvarovacej hmoty, dekorácií na skrášlenie prostredia nášho zariadenia, pohybové aktivity na športových plochách na sídlisku Drieňová) a naučili sme sa niečo o separácii odpadu. Svet prírody domácich i voľne žijúcich zvierat sme poznávali na návšteve Zooparku.

Október 2020 

V mesiaci október sme si pripomenuli mesiac úcty k starším, klienti nášho zariadenia pri tejto príležitosti vlastnoručne vyrobili pozdravy pre všetkých seniorov, ktorým Územný spolok SČK v Banskej Štiavnici poskytuje terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu v rozsahu dovozu obeda do ich domácností. Získali sme veľmi dobrú spätnú väzbu, podarilo sa tak prepojiť  a posilniť väzbu medzi dvomi generáciami v jednej komunite.

Po zhoršení celkovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením COV 19 v SR bolo opäť dočasne prerušené poskytovania ambulantnej sociálnej služby od 19. 10. 2020. V tomto období  sa zamestnanci DSS podieľali na prípravách a realizácii  prvého i druhého kola celoplošného testovania v meste Banská Štiavnica v dňoch  31. 10. – 1. 11. 2020 a následne aj 7.11. 2020.

November 2020

Po celoplošnom testovaní sme sa venovali dezinfekcii a upratovaniu priestorov zariadenia sociálnych služieb a využívali moderné technológie na kontaktovanie sa s našimi klientmi. Nadácia Anjelské krídla sa zaradila medzi ďalších darcov, ktorí nás v tomto roku obdarili vecnými darmi.

Od 19. 11. 2020 sme znovu začali poskytovať ambulantné sociálne služby. Vrátili sme sa k svojim denným aktivitám, ku ktorým pribudli i prípravy mikulášskeho a vianočného programu.

December 2020

Záver roka v našom zariadení bol venovaný canisterapii. Canisterapiu môžeme definovať ako pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú či sociálnu pohodu človeka. Má veľmi širokú škálu uplatnenia v oblasti fyzioterapie, socioterapie, psychoterapie či pedagogiky. Dôraz sa kladie na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka nie je prvotné, ide o motiváciu k rehabilitácii či edukácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky. Canisterapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ľuďom s rôznym druhom a stupňom postihnutia či tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách.

Priaznivé účinky canisterapie mali  možnosť v posledný novembrový deň, zažiť i klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých – sociálneho strediska SČK v B. Štiavnici. Terapia vedená certifikovaným terapeutom, Miroslavom Sujom, priniesla do nášho zariadenia nielen mnoho pozitívnych emócií so stretnutia zo zvieracími liečiteľmi, ale i mnoho prekvapivých zistení o nás samotných. Vo vzájomných kontaktoch sa strácala nedôvera, strach, utiahnutosť, smútok či agresivita. Dobrá nálada u nás panovala aj v nasledujúce dni. Okrem iných  našich terapií  tak i canisterapia, rozšírila  ponuku  pravidelných odborných činností v našom zariadení, ktoré majú prispieť k celkovej kvalite poskytovaných sociálnych služieb.

Pozdravili sme tiež nielen seniorov, ale všetkých ktorí s nami spolupracovali v roku 2020, kedy klienti opäť pre nich vyrobili originálne vianočné pozdravy a vianočné ozdoby.

Nechýbalo ani tradičné stretnutie s Mikulášom, naši klienti sa predstavili v krátkom programe. Neminula ich ani tento rok náležitá odmena.

Rok sme ukončili vianočným programom s poďakovaním  a spoločným slávnostným obedom, pri vianočne prestretom stole.

Hospodárenie SČK ÚzS Banská Štiavnica v roku 2020.

Prehľad nákladov
Spotrebné nákupy (potraviny, zdrav materiál…)15 357,32 €
Služby6 518,24 €
Mzdové náklady38 850,75 €
Ostatné náklady558,72 €
Dane a poplatky27,88 €
Odpisy5251,07 €
Poskytnuté príspevky586,40 €
Spolu náklady:67 129,23 €
Prehľad výnosov
Štátny príspevok z MZ SR, UPSVaR16 317,89 €
2% dane z príjmov1 068,69 €
Dotácie z eurofondov34 248,26 €
Vlastné zdroje10061,28 €
Z toho: vlastná činnosť10061,28 €
              ostatné zdroje0 €
Finančné príspevky od FO, PO8758,46 €
Dary, členské príspevky SČK768,09 €
Spolu výnosy:71222,67 €
Hospodársky výsledok:                  4093,44 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Banská Štiavnica

Štruktúra zamestnancov v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých

Zamestnanec Počet  (úväzok)
 Riaditeľka0,80
 Účtovníčka0,80
 Sociálny pracovník0,93
 Opatrovateľky3,00
 Upratovačka0,50
 Vychovávateľka0,25
 Vodič0,06

Všetci zamestnanci pravidelne absolvujú interné školenia v oblasti BOZP, PO .

Financovanie sociálnych služieb za rok 2020

Sociálne zariadenie má zabezpečené viac zdrojové financovanie poskytovania sociálnych služieb: Finančný príspevok MPSVaR, Finančný  príspevok BBSK, Príjmy z úhrad za sociálnu službu,  Príjmy z dotácií projektu mesta Banská Štiavnica

Prehľad príjmov DSS v roku 2020

Druh príjmuVýška príjmu v €
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Zákona 448/200 Z.z -príspevok MPSVaR54 235,42 €
Finančný príspevok z BBSK41 507 €
Príjmy z dotácie projektu mesta Banská Štiavnica500,00 €
Tržby za služby29 357,51 €
Prvá vlna – príspevok,4 439,0 €
Spolu:130 038,93 €

Prehľad nákladov a výnosov DSS za rok 2020

NákladySuma v €Výnosy v €Suma v €
Mzdové náklady87 668,03 €Fin. príspevok MPSVaR54 235,42 €
Výdavky za energie3 674,6 €Fin. príspevok BBSK41 507 €
Spotreba materiálu12 349,15 €Prvá vlna4 439  €
Ostatné náklady23 048,92€Tržby za služby29 357,51 €
Nájomné2 800,40 € 
Ostatné služby3820,86 €
Odpisy1497,48 €  
Spolu:134 859,44 €Spolu:129 538,93 €
Dosiahnutý hospodársky výsledok         – 5320,51  Eur   

Ďalšie články