Prijímanie nových klientov

Domov sociálnych služieb poskytuje dennú ambulantnú starostlivosť o dospelých mentálne postihnutých v budove Slovenského Červeného kríža, územného spolu Bratislava – mesto, ktorá sa nachádza v tichom prostredí Ružovej doliny s možnosťou trávenia pobytu i v záhrade areálu budovy

Prijatie klienta do zariadenia
Pre prijatıe do zariadenia je potrebné požiadať Bratislavský samosprávny kraj. Po vydaní posudku na odkázanosť je potrebné prísť na Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto na Miletičovu 59, kde bude klient prijatý do zariadenia.

Nástup klienta do zariadenia
Po vstupe klienta do zariadenia DSS SČK sa pod dohľadom špeciálnej pedagogičky kompletizujú  potrebné interné aj externé podkladové správy o jedincovi (anamnestické údaje, lekárske správy, psychologické správy, pedagogické správy a pod.). Na základe týchto správ vytvárame individuálny rozvojový plán.

Bližšie informácie poskytneme osobne na SČK Miletičova 59, prípadne telefonicky na čísle +421 903 558 905.