Dotácia od Mestskej časti Bratislava – Lamač

Mestská časť Bratislava – Lamač podporila dotáciu vo výške 150 EUR Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto. Za tieto finančné prostriedky Červený kríž zakúpil zdravotnícky materiál potrebný pri ukážkach prvej pomoci.

Ukážky poskytovania prvej pomoci a kardiopulmolárnej resuscitácie (KPR) sa uskutočnili na ZŠ Malokarpatské námestie v Lamači. Zúčastnili sa žiaci 3, 4 a 5 ročníkov, ktorí si prakticky overili poskytovanie masáže srdca a umelé dýchanie na figuríne dospelého človeka a tiež na figuríne dieťaťa. Tiež si prakticky osvojovali poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch hlavy a končatín. Žiaci používali materiál, ktorý bol na tento účel poskytnutý dotáciou.

Ako odmena pre žiakov bola trojcípa šatka, ktorú použili pri praktickom precvičovaní znehybnenia hornej končatiny. Deti prejavovali veľký záujem a aktivitu pri poskytovaní prvej pomoci, čo ocenili aj p. učiteľky.

Ukážky prvej pomoci pre žiakov ZŠ Malokarpatské námestie v Lamači bolo financované Mestskou časťou Lamač

Ďalšie články