Kurz opatrovania detí

Kurz opatrovania detí

Kurz Opatrovania detí v rozsahu 226 hodín je akreditovaný v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách v znení neskorších predpisov (novela o jasliach).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky udelilo 24.3.2017 akreditáciu vzdelávaciemu  programu „Kurz opatrovania detí“ v rozsahu 226 hodín, č.s. 10895/2017-M_OSS, č.z. 13837/2017.

Akreditácia platí od 29.3.2017 do 28.3. 2019.

Absolventka/absolvent kurzu získa vedomosti:

  • o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,
  • o metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa,
  • základné poznatky z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
  • o zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa,
  • o zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
  • starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
  • pestovaní hygienických návykoch detí,
  • zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
  • etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
  • prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi.

Kurz bude prebiehať v priestoroch Slovenského Červeného kríža, územného spolku Bratislava – mesto, Miletičova 59. Kurz je možné absolvovať aj popri zamestnaní, nakoľko vyučovanie bude prebiehať v poobedňajších hodinách. Cena kurzu je 300€.

INFO

V najbližšej dobe neplánujeme organizovať kurzy ošetrovateľstva.