Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, môže na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015;
č.s. 6036/2017-M_OSS, č.z. 13829/2017 zo dňa 24. 3.2017;

akreditácia platí do 4. 4. 2020

uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu: „Kurz opatrovania“. Tento Kurz opatrovania ponúka 226 hodín, kde absolvent získava odbornú spôsobilosť k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.

Cieľová skupina

 • záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí, avšak spĺňajúcich pre zaradenie do kurzu Slovenského Červeného kríža,
 • záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačných predpokladov pre vykonávanie tejto služby (doplnkový kurz v rozsahu 34 hodín),
 • fyzické osoby, ktoré už pracujú ako opatrovatelia, ale nespĺňajú kvalifikačné požiadavky v súlade so zákonom o sociálnych službách,
 • záujemcovia, ktorí sa uchádzajú o prácu opatrovateľa v rámci celej EÚ.

Cena kurzu

Konečná cena akreditovaného kurzu je 285 EUR vrátane 2 učebníc a dvojjazyčného osvedčenia (slovensky – nemecky, resp. slovensky – anglicky), poplatok je možné uhradiť v pokladni ÚzS SČK Bratislava-mesto, alebo bankovým prevodom. Je možnosť úhrady v 2 – 3 splátkach, do termínu záverečných skúšok musí byť celý poplatok uhradený.

Profil absolventa 

 • komplexne ovláda problematiku opatrovateľskej starostlivosti,
 • aktívne, samostatne a tvorivo využíva získané odborné vedomosti a zručnosti,
 • v mimoriadnych situáciách dokáže pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
 • pristupuje ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí,
 • kvalifikovane poskytovať opatrovateľku starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu ku klientovi.

Rozsah kurzu – celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105 hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná stáž – prax 72 hodín a na skúšky 6 hodín.

I. Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …
II. Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
III. Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
IV. Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

Naše výhody

 • vysoká kvalita kurzov
 • kvalifikovaní lektori 
 • celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny

Uchádzač o zamestnanie, ktorý si chce spraviť kurz opatrovania (rekvalifikačný kurz) s možnosťou refundácie cez úrad práce musí:

1. vypísať žiadosť uchádzača o zamestnanie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy podľa § 46 ods. 7 zákona 5/2004 Z. z. Zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov (tlačivo je na úrade práce),
2. žiadosť podať na úrade práce v podateľni,
3. v žiadnom prípade si neplatiť kurz opatrovania, nastúpiť na kurz opatrovania až po vyjadrení úradu práce – podpis dohody medzi ucházačom o zamestnanie a úradom,
4. ak tieto základné kroky uchádzač nedodrží, nie je možné preplatenie kurzu opatrovania.
Viac infomácií ÚPSVaR Bratislava, odbor služieb zamestnanosti  (Marta Brezinová 204 438 52). Uchádzači o zamestnanie dostanú žiadosť a informácie u svojho sprostredkovateľa na úrade práce.

INFO

V najbližšej dobe neplánujeme organizovať kurzy ošetrovateľstva.