Kurzy vodnej záchrannej služby

Kurzy VZS SČK organizuje a zabezpečuje Školiace stredisko VZS SČK v Bratislave. 

Kontakt na Školiace stredisko VZS SČK v Bratislave

Mgr. Michal Baran
e-mail: vzsbratislava@gmail.com
mobil: +421 949 021 117

Školiace stredisko školí plavcov záchranárov s medzinárodne platným preukazom VZS SČK a plavčíkov pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s hĺbkou vody do 130 cm s platným preukazom na území Slovenskej republiky. Platnosť vydávaných preukazov je 5 rokov. Po skončení platnosti sa musí plavec záchranár a plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s hĺbkou vody do 130 cm zúčastniť doškolenia a platnosť preukazu mu je predĺžená.

Štúdium pripravuje teoreticky a prakticky pre kvalifikovanú individuálnu prácu vodného záchranára schopného samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Významnou úlohou plavca záchranára je zachraňovať ľudské životy pri živelných pohromách a katastrofách spôsobených vodným živlom. Obsah štúdia nadväzuje na poznatky všeobecného vzdelania. Nové poznatky sa poskytujú v zložke odbornej, zameranej na časť teoreticko-špeciálnu a na praktické osvojenie si záchranárskych zručností potrebných pre výkon aktívnej záchrany topiaceho sa. Teoretická časť sa realizuje formou prednášok a diskusie. V praktickej časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení. V priebehu štúdia sa uplatňuje kolektívna metóda s individuálnym prístupom k jednotlivcom. Štúdium plní aj funkciu rekvalifikačného štúdia. Umožňuje záujemcom v rámci rekvalifikácie získať teoretické a praktické vzdelanie, ktoré im umožní aktívne sa zapojiť do pracovného procesu v spoločnosti.

Podmienky prijatia do štúdia pre jednotlivé kvalifikačné stupne a udelenie kvalifikácie Inštruktor VZS SČK

1. kategória BRONZ – plavčík pre bazény – zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach a umelých kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou 

 • veková hranica 18 rokov,
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
 • 300 m  (prvých 100 m kraul do 2:00 min + 200 m prsia celkovo do 7:00 min),
 • plávanie pod vodou na nádych (štart skokom) muži 25 m, ženy 20 m.

2. kategória STRIEBRO – plavčík na otvorenú vodu – zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách 

A. absolvent kvalifikačného stupňa BRONZ,

 • prax v oblasti VZS v rozsahu minimálne 12 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK,

splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti: 

 • 400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo muži 8:30 min, ženy 9:00 min,
 • 20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody)

B.  uchádzač, ktorý nie je držiteľom kvalifikačného stupňa BRONZ
splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
•    400 m v. sp. (prvých 200 m kraul do 3:40 min) celkovo muži 8:30 min ženy 9:00 min,
•    20 m plávanie pod vodou na nádych (štart z vody).

3. kategória ZLATO – vedúci strediska Vodnej záchrannej služby SČK – organizačne – riadiaca činnosť pri zabezpečovaní preventívnej a priamej záchranárskej činnosti na veľkých vodných plochách a tokoch, zaistenie prevencie nehôd a utopenia v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

 • absolvent kvalifikačného stupňa Striebro
 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax v oblasti VZS SČK v rozsahu min 36 mesiacov potvrdená prevádzkovateľom, resp. MS VZS SČK
 • držiteľ preukazu vodca malého plavidla
 • držiteľ potápačskej kvalifikácie min. P 1

splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:

 • 100 m kraul……………………..muži  1: 40 min , ženy  1: 50 min
 • 100 m znak súpažný…………..muži  2: 10 min , ženy  2: 20 min

4. kategória Inštruktor VZS SČK má právo viesť výučbu v kurzoch základných kvalifikácií VZS SČK s právnou zodpovednosťou. Môže byť menovaný do skúšobných komisií kurzov ako predseda alebo člen. Kvalifikácia je udeľovaná na základe splnenia stanovených podmienok. Udeľuje sa na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK Prezídium VZS SČK. 

Podmienky pre návrh na udelenie kvalifikácie Inštruktor VZS SČK:

 • veková hranica 25 rokov,
 • minimálne 5 rokov práce v MS VZS SČK potvrdené riadnou registráciou,
 • platná kvalifikácia min. Striebro,
 • kvalifikácia pre špecializáciu a potápač P 2,
 • absolvovanie kurzu inštruktor VZS SČK,
 • pedagogické vzdelanie.

Kvalifikáciu Inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK je možné udeľovať špičkovým odborníkom v jednotlivých predmetových skupinách alebo príbuzných odboroch profilujúcich výcvik plavcov záchranárov v jednotlivých kategóriách. Kvalifikáciu inštruktor špecialista (lektor) VZS SČK udeľuje Prezídium VZS SČK na základe písomného návrhu MS VZS SČK a vedúcich Školiacich stredísk VZS SČK po schválení vo Výkonnej rade VZS SČK. Je ju možné udeľovať v nasledovných špecializáciách:

plávanie  

 • absolvent minimálne magisterského štúdia v odbore telesná výchova a šport

zdravotnícka príprava

 • absolvent lekárskej fakulty s atestáciou 1 stupňa v základnom odbore

záchrana na vodných plochách

 • platná kvalifikácia Striebro
 • preukaz vodca malých plavidiel
 • inštruktorská účasť v kurzoch plavec záchranca VZS SČK

Potápanie

 • inštruktor CMAS resp. PADI, NAUI.

Pri súbežných tematických okruhoch výcviku VZS SČK v zmysle Pedagogického dokumentu (meteorológia, klimatológia, hydrológia, ochrana životného prostredia, psychológia a pedagogika) sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru.

5. Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm – zaistenie prevencie nehôd a utopení, schopnosť vytiahnutia postihnutej osoby z vody, poskytnutie nutnej pred lekárskej prvej pomoci

 • veková hranica 18 rokov
 • splnenie požiadaviek plaveckej výkonnosti:
 • 50 m v.sp. muži: 1:00 min,  ženy: 1:10 min,
 • preplávanie 10 m pod hladinou vody na zadržaný nádych,
 • mŕtvy ťah (dead lift – muži: 80 kg, ženy: 60 kg)

POZNÁMKA: pri všetkých kvalifikačných kurzoch sa vyžaduje členstvo v SČK, zaplatenie kurzových poplatkov a predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.