Miestne spolky

Základnými organizačnými jednotka Slovenského Červeného kríža sú miestne spolky, ktoré sa združujú do územných spolkov.

Miestny spolok tvorí najmenej päť členov. Nový miestny spolok zakladajú individuálni členovia SČK na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zároveň zvolia predsedu miestneho spolku. V závislosti od počtu členov a rozsahu úloh miestneho spolku môže zhromaždenie členov zvoliť aj ďalších členov výkonného orgánu (výbor). Miestny spolok vznikne dňom registrácie a zanikne dňom zrušenia registrácie (ďalej aj len „registrácia“). Registráciu vykonáva miestne príslušný územný spolok, ktorý vedie aj evidenciu miestnych spolkov.