Mládež

Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a mládež v rámci hnutia Červeného kríža na Slovensku, vytvoriť jej priestor a podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.

O mládeži

Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži. Jeho činnosť sa riadi základnými princípmi červeného kríža, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota, svetovosť.

Naše ciele

V oblasti napĺňania potrieb spoločnosti na lokálnej úrovni:

 • zlepšiť postavenie ohrozených detí a mládeže v rámci spoločnosti
 • zlepšiť podmienky života zraniteľných skupín obyvateľstva

V rámci zdravotno-výchovnej a preventívnej činnosti v oblastiach HIV/AIDS a drogových závislostí zameraných na deti, mládež a celú spoločnosť:

 • zmena postoja spoločnosti voči ohrozeným jednotlivcom a skupinám
 • ​zmena osobného prístupu na základe dostupných informácií

V oblasti šírenia myšlienok, princípov a humanitárnych hodnôt Červeného kríža:

 • rozvoj sociálneho cítenia a konania detí a mládeže
 • prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi
 • zlepšenie pripravenosti obyvateľstva na mimoriadne situácie informovaním o poslaní a princípoch Červeného kríža a medzinárodnom humanitárnom práve

V oblasti pripravenosti na katastrofy:

 • rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie
 • zlepšenie pripravenosti a reakcie deti a mladých ľudí na mimoriadne situácie

Projekty mládeže

 • 3P – projekt prvej pomoci
 • Dorotka a jej priatelia
 • SOM – Spolu ochránime mládež
 • LTC – projekt vedúcich skupín
 • Medzinárodné humanitárne právo

Kampane

 • Deň boja proti hladu
 • Svetový deň boja proti HIV/AIDS