Naše aktivity

Rozvojová koncepcia pre klientov DSS:

Vo všeobecnosti rozvíjame jednak schopnosti, ktoré sú obmedzené a klient je schopný ich zlepšovať, a jednak podporujeme schopnosti, ktoré sú na štandardnej úrovni – rozvíjame ich s prihliadnutím na záujmy a koníčky klienta. Každý klient je vnímaný individuálne.

1. Kognitívna oblasť

 • Pamäť – prečítanie a následné pýtanie sa, riekanky, básničky, pesničky
 • Pozornosť – čítanie z knihy, prečítame krátky text a následne sa pýtame otázky
 • Myslenie, logický úsudok – hádanky, puzzle, hranie kariet, pexesa, domino, hranie spoločenských hier
 • Vnímanie, poznávanie nových vecí – herbár – nové vône, farby a poznatky; počúvanie hudby, varenie, výlety, prechádzky, nákupy, divadlo, galéria

2. Pracovná terapia (ergoterapia), kuchársky a záhradkársky krúžok:

 • Pracovná terapia – Cieľom našej terapie je dať ľuďom s mentálnym znevýhodnením prácu, naučiť ich pracovným návykom, určitej miere zodpovednosti za splnenie úlohy, dosiahnutie výsledku, ale najmä dať im pocítiť, že sú užitoční a šikovní. Zabezpečiť im zmysluplnú prácu. Manuálne pracujeme so slúchadlami, vymieňame návleky na slúchadlá, perieme ich a balíme
 • Cez náš kuchársky krúžok sa učíme variť a piecť koláče
 • Máme tiež záhradkársky krúžok, učíme sa o prírode, rastlinkách a ich pestovaní

3. Motorická oblasť

 • Jemná motorika – kreslenie, písanie, vyšívanie, drobné pomocné práce, práca s plastelínou, štrikovanie
 • Hrubá motorika – pomocné práce – umývanie riadu, olovranty, zametanie, utieranie prachu a iné samoobslužné činnosti, športové aktivity

4. Sociálne správanie

 • Vzťah k ostatnými v skupine – spoločenské aktivity, združovanie sa do skupiny, športové aktivity, pozitívny vplyv kolektívu na jednotlivca
 • Integrácia do spoločnosti – výlety, prechádzky, nákupy, spoločenské a kultúrne akcie. Pravidelne sa stretávame v kolektíve rozvíjame sociálne zručnosti – chodíme nakupovať, učíme sa cestovať, chodíme na kultúrne podujatia a výlety.
 • Vedieť sa opýtať na cestu, vedieť zaplatiť v obchode pri pokladni alebo zorientovať sa v cestovnom poriadku nie je vždy pre všetkých samozrejmosťou. Preto to s našimi klientmi nacvičujeme teoreticky  aj prakticky tak, aby sa naučili byť samostatní.

5. Komunikačné schopnosti

 • Schopnosť komunikácie – rozhovor, čítanie
 • Jazykové oblasti – cudzie jazyky – čítanie, písaním a komunikáciou v inom jazyku
 • Slovná zásoba (schopnosť pomenovávať) – čítanie, rozhovor, pexeso, ukazovanie a následné pomenovanie obrázkov

6. Podpora umeleckého cítenia

 • maľovanie, vyšívanie, galéria, divadlo, počúvanie hudby

7. Rozvíjanie záujmu o šport

 • cez loptové hry, bedminton, hádzanie krúžkov, tenis, stolný futbal

8. Dramatoterapia

 • s našimi klientmi každoročne pripravujeme a nacvičujeme vlastné divadelné scénky. Vlastnoručne si pripravujeme kostýmy a kulisy

9. Snoezelen miestnosť

 • Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou zvukových a svetelných prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená pre osoby s mentálnym a telesným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychiatrickými poruchami.
 • Ciele Snoezelenu sa stanovujú na základe diagnostiky a problémov konkrétneho klienta. Vo všeobecnosti nie je cieľom len uvoľnenie a pohoda, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu a motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom.

 

Naši klienti DSS na septembrovej výstave Miroslava Žbirku v Bratislave.