Podmienky prijatia klienta

Ak si rodič vybral naše zariadenie, ďalší postup je nasledovný. Rodič požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu. Obec/VÚC vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok (potrebné sú lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov). Obec/VÚC ďalej vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok na základe lekárskeho a sociálneho posudku. Obec/VÚC vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého sa rozhodne, či dieťa je alebo nie je odkázané na sociálnu službu. Ak má rodič právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu svojho dieťaťa, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (zabezpečenie poskytovania sociálnej služby). Obec alebo vyšší územný celok na základe výberu poskytovateľa rodičom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej právnickej osoby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa.

Naše zariadenie môže navštevovať aj klient – samoplatca. Vtedy hradí všetky výdavky sám klient bez príspevku VÚC