Dostupnosť a bezpečnosť darovanej krvi podľa WHO

Fakty o darcovstve krvi
  1. Zo 118,5 milióna darovaní krvi celosvetovo je 40% z nich v krajinách s vysokými príjmami, kde žije 16% svetovej populácie.
  2. V krajinách s nízkym príjmom sa až 54% krvných transfúzií podáva deťom do 5 rokov. V krajinách s vysokými príjmami je najčastejšou skupinou, ktorá dostáva transfúziu skupina pacientov s vekom viac ako 60 rokov, čo predstavuje až 75% všetkých transfúzií.
  3. V rokoch 2013 až 2018 bol zaznamenaný nárast o 7,8 milióna darovaní krvi od dobrovoľných bezpríspevkových darcov. Celkovo 79 krajín získava viac ako 90% svojej zásoby krvi od dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi; 56 krajín však zhromažďuje viac ako 50% svojich zásob krvi od rodiny alebo od platených darcov.
Národná politika a organizácia v oblasti krvi

Krvná transfúzia zachraňuje životy a zlepšuje zdravie, ale veľa pacientov vyžadujúcich transfúziu nemá včasný prístup k bezpečnej krvi. Poskytovanie bezpečnej krvi by malo byť neoddeliteľnou súčasťou národnej politiky a infraštruktúry zdravotnej starostlivosti každej krajiny.

WHO odporúča, aby sa všetky činnosti spojené s odberom, testovaním, spracovaním, skladovaním a distribúciou krvi koordinovali na národnej úrovni prostredníctvom efektívnej organizácie a

V roku 2018 malo národnú politiku v oblasti krvi 72,72% krajín  (123 zo 171). Celkovo 64% krajín (110 zo 171), má osobitné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a kvality transfúzie krvi, vrátane:

79% krajín s vysokými príjmami
63% krajín so strednými príjmami
39% krajín s nízkymi príjmami.

Odberové centrá

Asi 13 300 krvných centier v 169 krajinách hlási realizáciu celkovo 106 miliónov darovaní krvi. Odbery v krvných centrách sa líšia podľa príjmovej skupiny.

Medián ročných darov na jedno odberové centrum je
1 300 v krajinách s nízkym príjmom
4 400 v krajinách s nízkym a stredným príjmom 
9 300 v krajinách s vysokým a stredným príjmom v porovnaní s 25 700 v krajinách s vysokými príjmami.

Darcovia krvi

V celkovom meradle 33% darcov krvi darujú ženy. V 14 zo 111 krajín je menej ako 10% darovaní krvi  ženami. Vekový profil darcov krvi ukazuje, že krv daruje viac mladých ľudí v krajinách s nízkym a stredným príjmom ako v krajinách s vysokým príjmom.

Typy darovania krvi

Existujú tri typy darovania krvi:

  • dobrovoľné bezpríspevkové
  • rodina
  • platené

Adekvátny a spoľahlivý prísun bezpečnej krvi môže zabezpečiť stabilná základňa pravidelných, dobrovoľných a neplatených darcov krvi. Títo darcovia sú tiež najbezpečnejšou skupinou darcov.  Prevalencia krvou prenosných chorôb je v tejto skupine najnižšia.

Rezolúcia WHO naliehavo žiada všetky členské štáty, aby vyvinuli národné krvné systémy založené na dobrovoľných bezplatných darcoch a usilovali sa o dosiahnutie sebestačnosti.

Údaje hlásené WHO ukazujú významné zvýšenie dobrovoľného bezplatného darcovstva krvi v krajinách s nízkym a stredným príjmom:

Nárast o 7,8 milióna darcov krvi od dobrovoľných bezpríspevkových darcov od roku 2013 do roku 2018 hlásilo 156 krajín. Najvyšší nárast dobrovoľného bezplatného darcovstva krvi je v regióne Ameriky (25%) a Afriky (23%).

Skrínig krvi

WHO odporúča, aby sa pred každým darovaním krvi vyšetroval výskyt infekcií. Skríning na HIV, hepatitídu B, hepatitídu C a syfilis by mal byť povinný.

99,8% darovaní krvi v krajinách s vysokými príjmami a 99,9% v krajinách s hornými a strednými príjmami sa skrínuje podľa základných postupov kvality, v porovnaní s 82% v krajinách s nízkym príjmom a 80,3% v krajinách s nízkym príjmom.

Prevalencia infekcií prenosných transfúziou pri darcovstve krvi v krajinách s vysokými príjmami je podstatne nižšia ako v krajinách s nízkym a stredným príjmom

Spracovanie krvi

Možnosť poskytnúť pacientom rôzne zložky krvi, ktoré sa požadujú, je v krajinách s nízkym príjmom stále obmedzená: 37% krvi odobratej v krajinách s nízkym príjmom je rozdelených na zložky, 69% v krajinách s nízkym príjmom, 95% v krajinách s vyššími strednými príjmami a 97% v krajinách s vysokými príjmami.

Klinické použitie krvi

Zbytočné transfúzie a nebezpečné postupy pri transfúzii vystavujú pacientov riziku závažných nežiaducich reakcií na transfúziu a infekcií prenosných na transfúziu. Zbytočné transfúzie tiež znižujú dostupnosť krvných produktov pre pacientov, ktorí to potrebujú.

V európskom regióne je najvyššie percento krajín s hemovigilančnými systémami (83%), nasleduje západný Pacifik (48%), východné Stredomorie (47%), Afrika (40%), juhovýchodná Ázia (40%), a Amerika (21%).

Krvné transfúzie

V krajinách s vysokými príjmami sa transfúzia najčastejšie používa na podpornú starostlivosť pri kardiovaskulárnej chirurgii, transplantačných chirurgických zákrokoch, rozsiahlych traumách a liečbe solídnych a hematologických malignít. V krajinách s nízkym a stredným príjmom sa používa častejšie na zvládnutie komplikácií spojených s tehotenstvom a závažnej detskej anémie.

Odporúčania WHO

Riziko prenosu závažných infekcií vrátane HIV a hepatitídy prostredníctvom nebezpečnej krvi a chronického nedostatku krvi prinieslo globálnu pozornosť významu bezpečnosti a dostupnosti krvi. S cieľom zabezpečiť univerzálny prístup k bezpečnej krvi a krvným produktom bola WHO v čele zlepšenia bezpečnosti a dostupnosti krvi a odporúča nasledujúcu integrovanú stratégiu bezpečnosti a dostupnosti krvi:

1) Vytvorenie národného systému krvi s dobre organizovanými a koordinovanými službami transfúzie krvi, účinnými etickými zásadami v oblasti krvi založenými na dôkazoch a etickými predpismi a právnymi predpismi, ktoré môžu zabezpečiť dostatočné a včasné dodávky bezpečnej krvi a krvných produktov na uspokojenie transfúznych potrieb všetkých pacientov.

2) Odber krvi, plazmy a iných zložiek krvi od nízkorizikových, pravidelných, dobrovoľných a bezpríspevkových darcov krvi prostredníctvom posilnenia systémov a efektívneho riadenia darcov vrátane starostlivosti a poradenstva.

3) Kvalitný skríning všetkej darovanej krvi na infekcie prenosné transfúziou, vrátane HIV, hepatitídy B, hepatitídy C a syfilisu, potvrdzujúce testovanie výsledkov všetkých darcov skríningovo reaktívnych na prítomnosť infekčných markerov, krvných skupín a testov kompatibility a systémov na spracovanie krv do krvných produktov (zložky krvi na transfúziu a lieky pochádzajúce z plazmy), aby vyhovovali potrebám zdravotnej starostlivosti.

4) Racionálne používanie krvi a krvných produktov na zníženie podávania zbytočných transfúzií a na minimalizáciu rizík spojených s transfúziou, použitie alternatív k transfúzii, kde je to možné a bezpečné, tiež dobré klinické postupy pri transfúzii vrátane liečby krvi pacientov.

5) Postupné zavádzanie účinných systémov kvality vrátane riadenia kvality, noriem, správnych výrobných postupov, dokumentácie, odbornej prípravy všetkých zamestnancov a hodnotenia kvality.

WHO podporuje krajiny pri vývoji národných krvných systémov s cieľom zabezpečiť včasný prístup k bezpečným a dostatočným zásobám krvi a krvných produktov a osvedčeným postupom pri transfúzii, aby vyhovovali potrebám pacientov.

WHO poskytuje politickým usmerneniam a technickú pomoc krajinám na zabezpečenie univerzálneho prístupu k bezpečnej krvi a krvným produktom a na ceste k sebestačnosti v bezpečnej krvi a krvných produktoch na základe dobrovoľného bezpríspevkového darcovstva krvi s cieľom dosiahnuť všeobecné zdravotné poistenie.

* Zdroj údajov: údaje získané z Globálnej databázy WHO o bezpečnosti krvi zo 108 krajín za rok 2018.