III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne uskutočnil dňa 11.06.2016 III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých…

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne uskutočnil dňa 11.06.2016 III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých. Súťaž sa konala v obci Žaškov pod záštitou jeho starostu p. Milana Pavlovčíka a v úzkej  spolupráci s miestnym spolkom SČK v Žaškove. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev prvej pomoci z regiónu Orava.
Na jednotlivých stanovištiach boli pripravené modelové situácie, vrátane realistického znázornenia poranení, kde si súťažiaci overovali svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci.
Najlepšie vedomosti z poskytovania prvej pomoci preukázalo družstvo prvej pomoci z Istebného, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo prvej pomoci z  Brezy a na 3. mieste družstvo prvej pomoci z Mútneho.
Súťažilo sa v duchu fair play, počas súťaže bola príjemná spoločenská atmosféra, ktorá umocnila priateľstvá a pekné spomienky.