Dobrovoľníctvo

Tým, ktorí sa dali získať dobrovoľne, môžeme dôverovať, ale nikdy tým, ktorí boli donútení mocou alebo klamstvom získaní.
Niektoré výňatky z „Kódexu etiky pre dobrovoľníkov Červeného kríža“

Angažovanosť a záväzky 

Voči každému druhému:
Každý deň pracujeme s ľuďmi. Rešpektujme každého nášho blížneho a v dobrom zmysle sa starajme  a zaujímajme o každého jednotlivca, uznávajme dobre vykonanú prácu a ponúknime konštruktívnu pomoc.
Povzbudzujme iných a keď je to potrebné tak jednajme rýchle, aby sme druhým pomohli. Pomáhame ľuďom pripraviť sa na nepredvídané udalosti a kalamity a učíme ich, ako im čeliť.

Voči sebe samému:
Ako čestné a bezúhonné osoby stojíme za vlastnými názormi a prijímame zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Uvedomujeme si hranice svojich schopností, pripúšťame svoje omyly a prijímame konštruktívne rady.

Charakteristika dobrovoľníka
Za dobrovoľníka považujeme človeka, ktorý „ponúka organizácii svoje vedomosti, svoj čas, schopnosti, zručnosti a skúsenosti, za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne odmenený formou platu“. 
Dobrovoľník v SČK je príležitostný alebo pravidelný, spolupracuje so Slovenským Červeným krížom a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rôznych oblastiach. 
Ak sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom , môžete tak kedykoľvek urobiť a dať nám o tom vedieť. Naši doterajší dobrovoľníci nám pomáhajú v miestnych spolkoch SČK pri rôznych podujatiach, zbierkach, školeniach, súťažiach, pri práci so seniormi, deťmi a mládežou, pri športových podujatiach, kultúrnych akciách…

Ponuka oblastí dobrovoľníckej práce

Darcovstvo krvi

  • Ak spĺňaš podmienky môžeš sa stať dobrovoľným bezpríspevkových darcom krvi
  • Ak Ťa zaujíma darcovstvo krvi viac, môžeš sa stať náborčíkom, absolvovať workshop k darcovstvu krvi, získavať nových prvodarcov, pomáhať nám organizovať odbery krvi, propagovať darcovstvo krvi rôznymi formami

Prvá pomoc 

  • Môžeš sa stať dobrovoľným zdravotníkom – záchranárom, urobiť kurz prvej pomoci a poskytovať prvú pomoc na rôznych podujatiach , pomáhať pri výchove detí a mládeže.
  • Získavať občanov do kurzov prvej pomoci, pomáhať pri súťažiach prvej pomoci, rôznych prezentáciách, popularizovať Svetový deň prvej pomoci…

Sociálna oblasť

  • Môžeš pomáhať v sociálnych zariadeniach pre seniorov pri fyzickej  a psychickej aktivácii/ podieľať sa na rôznych podujatiach so seniormi, zdieľať s nimi voľný čas.
  • Môžeš získavať dobrovoľníkov pre sociálnu prácu a opatrovateľskú službu, získavať záujemcov o kurzy opatrovania

Medzinárodné humanitárne právo, šírenie poslania a myšlienok Červeného kríža

  • Môžeš sa zúčastniť školení SČK venovaných tejto problematike a v prípade záujmu prednášať Medzinárodné humanitárne právo.

Zbierková činnosť

  • Môžeš nám pomáhať pri organizovaní finančných zbierok na podporu S Č K
  • Môžeš  nám pomáhať pri zbierkovej činnosti obnoseného šatstva a iných predmetov pre odkázaných občanov a deti
  • Môžeš nám pomáhať pri potravinových zbierkach pre  odkázané rodiny v núdzi

Viac si pozrite TU