Grantová výzva 1/2022

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín

vyhlasuje

výzvu za účelom podpory projektov Miestnych spolkov Slovenského Červeného kríža v pôsobnosti  Územného  spolku Orava Dolný Kubín (ďalej len SČK ÚzS Orava) a dobrovoľníkov  SČK v pôsobnosti  SČK ÚzS Orava  v programoch:

 1. podpora projektov pre Miestne spolky SČK, SČK ÚzS Orava
 2. podpora projektov pre dobrovoľníkov SČK, SČK ÚzS Orava
 3. podpora projektov pre novovznikajúce miestne spolky v rámci územného pôsobenia SČK ÚzS Orava
 1. Ciele výzvy

Hlavným cieľom výzvy je motivovať Miestne spolky SČK, SČK ÚzS Orava, podporiť rozvoj dobrovoľníckej činnosti na území SČK ÚzS Orava a podporiť zakladanie nových aktívnych miestnych spolkov. Výzva má napomôcť pri realizácií projektov, spoločenských, kultúrnych a športových  podujatí za účelom napĺňania základného poslania SČK, ktorým je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie a zmierňovať ho v súlade so 7 princípmi medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sú humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť. 

 • Oprávnené aktivity

Každý projekt  musí naplniť minimálne 3 z uvedených aktivít:

·    šírenie myšlienok a princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca v rámci SČK ÚzS Orava ,

.     ochrana a podpora zdravia, prevencia,

·    zdravotná výchova na školách (MŠ, ZŠ),

·    iniciatívy  v oblasti prvej pomoci,

·    zabezpečovanie a podpora bezpríspevkového darcovstva krvi,

·    sociálna pomoc,

.     humanitárna činnosť,

·    spolupráca s inštitúciami miestnej samosprávy,

·    rozvoj spolupráce miestnych spolkov,

·    vznik nových miestnych spolkov,

.    organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Realizácia aktivít 1.kola by sa mala uskutočniť najneskôr do 31.10.2022

3.      Oprávnení žiadatelia

 • existujúci miestny spolok,
 • mestská časť alebo organizovaná skupina, ktorá plánuje založiť miestny spolok,
 • organizovaná skupina dobrovoľníkov.

4.      Výška dotácie

Výška dotácie je maximálne do 500 Eur na jeden projekt.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je splnenie všetkých kritérií a úspešnosť v rámci schvaľovania projektu ustanovenou komisiou.

 • Kritéria na splnenie formálnej podmienky pre pridelenie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár):

 • vyplnený formulár so všetkými náležitosťami,
 • požadované prílohy.

 Vyplnený formulár s prílohami musí byť doručený poštou alebo osobne na adresu:

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Orava
J.Ťatliaka 2051/8

026 01 Dolný Kubín

Uzatvorenie zmluvy je možné po doložení všetkých požadovaných dokumentov.

Ak je predkladateľom miestny spolok, ku dňu podania musia mať členovia uhradené členské príspevky.

6.  Termín predkladania žiadostí 

1.kolo    01.02.2022 – 21.03.2022

Predpokladané termíny a postupy vyhodnocovania žiadostí

Posúdenie po formálnej stránke

1.kolo    do 25.03.2022

Uzavretie zmluvy

1.kolo    do 31.03.2022

Realizácia aktivít

1.kolo    do 31.10.2022

     Zaslanie podkladov z vyúčtovania

 1. kolo  do 16.11.2022

Uzatvorenie zmluvy je možné po doložení všetkých požadovaných dokumentov.

Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s podmienkami výzvy, je neúplná, neobsahuje prílohy, nebude posudzovaná. Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný
na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania
 k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej po vyzvaní
na doplnenie, nebude posudzovaná.  

7.  Spôsob hodnotenia žiadostí

Odborná komisia, menovaná riaditeľkou  SČK ÚzS Orava, odporúča  predsedovi SČK ÚzS Orava projekty za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a pridelenie grantu (dotácie) na základe odborného posúdenia podaných žiadostí komisiou.  Odborná  komisia si vyhradzuje právo neprideliť grant v plnej požadovanej výške.

Kritéria posudzovania projektov:

 1. Formálne kritériá
 2. predloženie všetkých potrebných príloh,
 3. ak je predkladateľom miestny spolok, ku dňu podania musia mať členovia uhradené členské príspevky za rok 2021.
 • Ďalšie kritériá
 • súlad s podmienkami výzvy (cieľ, oprávnenosť aktivít),
 • inovatívnosť.

8. Oprávnené výdavky v rámci projektu

Medzi oprávnené výdavky v rámci projektu patrí napr.:

 • reklamné predmety,
 •  upomienkové predmety,
 • uniformy, tričká pre členov MS s logom SČK, názvom MS,
 • AED
 • knihy, učebnice, učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky
 • školenia, kurzy, semináre, súťaže, výlety
 • občerstvenie pre účastníkov podujatí,

Poznámka: Personálne náklady nie sú oprávneným výdavkom.

9. Konzultácie ohľadom výzvy

Telefonicky:

0903 558 920 (pondelok až piatok od 9:00 do 14:00 hod.)

Osobne:

SČK ÚzS Orava Dolný Kubín, J.Ťatliaka 2051/8 , 02601 Dolný Kubín , 4. poschodie. (utorok a štvrtok po telefonickom dohovore od 9:00 do 14:00 hod.)

E-mailom  na:

dolnykubin@redcross.sk  (v predmete e-mailu je potrebné uviesť : grantova vyzva)

Prílohy:

 1. Formulár žiadosti
 2. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články