Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž územný spolok Orava Dolný Kubín ponúka 226 hodinový kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.
Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 14. apríla 2011. Dňa 2.3.2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie MPSVR SR o predĺžení akreditácie č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015, ktoré je platné do 6. apríla 2017.

Rozsah kurzu:
Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie…
Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok

Odborná stáž – prax 72 hodín –  v zariadeniach sociálnych služieb 

Skúšky 6 hodín :  praktická skúška + záverečný vedomostný test
Teoretická a praktická  príprava prebieha v učebniach SČK, odborná prax  je realizovaná v ZPS DSS v Dolnom Kubíne.
Cena kurzu je 260 € (je možné ju zaplatiť v hotovosti do pokladne SČK ,prevodom na účet). Po dohode je možné kurzovné zaplatiť aj v splátkach, podmienkou je doplatenie ceny najneskôr v deň skúšok.

Absolvent kurzu je schopný:

 • komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti,
 • aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti,
 • v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
 • pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí.

Naše výhody:

 • vysoká kvalita kurzov
 • kvalifikovaní a akreditovaní lektori
 • celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku
 • výhodné ceny kurzov,
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny