Predsedom Oravských červenokrižiakov ostáva Pavol Ľorko

16.novembra 2021 sa uskutočnil VII. Územný snem SČK Územného  spolku Orava.

Sme radi, že sa nám snem podarilo zorganizovať v tomto roku,“ v krátkosti začína s rekapituláciou snemu a odvedenej práce staronový  predseda územného spolku Mgr. Pavol Ľorko.  „Na sneme okrem toho, že boli volené územné orgány,  zástupcovia do Najvyššej rady SČK a delegát na VII. celoslovenský snem SČK, sa hodnotilo aj uplynulé obdobie  medzi dvoma snemami.  Delegáti potvrdili,  že aj napriek pandemickému obmedzeniu , ktoré zasiahlo aj našu činnosť, keďže  nebolo možné, aby sa členovia  jednotlivých spolkov stretávali a vyvíjali  aktivity, na aké boli bežne zvyknutí,  tak vlastne činnosť ako taká nejako extra utlmená nebola. Vynikajúcou správou je aj to, že  sa do práce SČK  zapája aj veľa mladých ľudí a študentov,“ komentoval  pracovnú časť  snemu.  Práca  s mládežou a dobrovoľníkmi a spolupráca so školami bola aj jedným z pilierov koncepcie činnosti  územného spolku  na ďalšie obdobie.

SČK je budovaný  z ľudského dobra, zo šľachetných skutkov dobrých ľudí, ktorí neočakávajú odmenu za každý čin.  Okrem pracovnej časti mal snem aj slávnostnú časť. Táto časť bola  príležitosťou na poďakovanie  a ocenenie členov, dobrovoľníkov,  spolupracovníkov a podporovateľov, ktorí  sa zaslúžili o rozvoj  SČK na Orave, podporovali jeho aktivity, či priamo participovali na ich zdarnom priebehu. Na sneme boli udelené 2 Vyznamenania II. stupňa Slovenského Červeného kríža.

„Za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu“. Pamätnú plaketuzadlhoročnú činnosť, iniciatívu, prístup , kladný vzťah a rozvoj SČK, za plnenie jeho úloh a šírenie  myšlienok  humanity  obdržalo 5 dlhoročných členiek SČK. Ďakovné listy v počte 40 sa odovzdávali vo viacerých kategóriách:

za  rozvoj a podporu bezpríspevkového darcovstva krvi;

za rozvoj zdravotnej výchovy, propagáciu  a výučbu prvej pomoci;

za rozvoj zdravotnej výchovy, propagáciu  a výučbu prvej pomoci na  základných a stredných školách;

za takmer dennodenné aktivity v boji proti coronavírusu Covid 19;

v oblasti  sociálnej starostlivosti;

za podporu činnosti  a rozvoja   MS SČK.

Ocenení  ďakovným listom boli tiež spolupracovníci, sympatizanti SČK a spolupracujúce subjekty.

Ďalšie články