Prvá pomoc

Priority:

 • Pozdvihnúť zdravotné uvedomenie obyvateľstva
 • Zvýšiť úroveň vedomostí a zručností v prvej pomoci
 • Zlepšiť personálne a materiálne vybavenie
 • Popularizovať ochranu zdravia a života

Zbierka zákonov č.398/2010, čiastka 152

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30.septembra 2010 o minimálnych požiadavkách na Kurz prvej pomoci a kurz inštruktora.

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZ.

A. Teoretické vedomosti o

 1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
 10. krvácaní z rán, šoku,
 11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti

 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
 2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie, 
  • a) poskytnutie prvej pomoci pri poruchách vedomia
  • b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  • c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
  • d| krvácaní z rán, šoku,
  • e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  • f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda.