Tréning pamäti, kognitívny tréning

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality občanov rôzneho veku, prioritne však pre občanov preddôchodkového a dôchodkového veku.  Prebieha skupinovou formou a tvorí ho cyklus 12 stretnutí  (jedno stretnutie  trvá 90 minút). Tréning pamäti vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.
Cieľ a zameranie:
 • využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote,
 • stimulovať rôzne oblasti mozgu,
 • posilniť jednotlivé druhy pamäti,
 • zvýšiť sebavedomie účastníkov.
Čo získajú účastníci?
 • overia si funkčnosť svojej pamäti,
 • zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,
 • zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života,
 • získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná.

 

Kognitívny tréning
je cielená stimulácia mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti, napr. pamäť, myslenie, úsudok, reč. Jedná sa o aktivizáciu osôb s poruchami pamäti a nedostatkom schopností učenia sa v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu. Kognitívne tréningy prebiehajú v skupinách podľa závažnosti kognitívnych porúch.
Cieľ a zameranie:
 • aktivizácia kognitívnych schopností účastníka,
 • individuálny prístup,
 • cvičenia realizované podľa individuálnych schopností.
Čo získajú účastníci?
 • pravidelným mentálnym cvičením udržia svoje kognitívne schopnosti na aktuálnej úrovni,
 • presvedčia seba, svojich príbuzných a opatrovateľov o svojich zachovaných mentálnych schopnostiach,
 • získajú možnosť nadviazať sociálne kontakty.
Ak sa chcete stať účastníkmi uvedených tréningov, ak chcete zabezpečiť tréningy pre tých, ktorí to potrebujú, alebo majú o ne záujem,  môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefonicky v sekcii Kontakty. 

späť