Územný spolok SČK Orava bilancuje rok 2017

71 členov MS SČK v tejto  dolnooravskej obci  sa aktívne podieľalo na pestrom kultúrnom, športovom a spoločenskom  živote v obci, nezabúdajúc pri tom na priority SČK –  prvú pomoc, darcovstvo krvi, sociálne služby a humanitárnu pomoc.
V oblasti prvej pomoci hlavnou úlohou  MS SČK Istebné bolo  v roku 2017 zorganizovanie 4.ročníka súťaže družstiev prvej pomoci dospelých , nad ktorou starostka obce Lýdia Fačková prevzala záštitu. Celkom sa prihlásilo 8 družstiev z Oravy a domáce družstvo pod vedením kapitána Ing. Martina Kahana už po tretí krát obhájil prvenstvo, za čo patrí veľká vďaka aj inštruktorke PP  Blanke Javorekovej.  9.septembra je Svetový deň prvej pomoci, ktorého ústrednou témou  v roku 2017 boli úrazy v domácnosti. Na základe testov z Územného spolku SČK  s názvom „Žijeme bezpečne?“ oslovili členky MS SČK rodičov žiakov v miestnej materskej škole, ako aj obyvateľov Istebného .  Záujem bol veľký,  celkom sa  otestovalo 130 občanov.
Rok 2017 bol pre  MS SČK úspešný aj v oblasti darcovstva krvi. Za minulý rok sa šľachetného počinu bezpríspevkového darcovstva krvi zúčastnilo 25 darcov, z toho  boli 5 prvodarcovia.
Nezastupiteľné miesto  majú členovia  a dobrovoľníci MS SČK  Istebné v oblasti poskytovania sociálnych služieb a humanitárnej pomoci. 8. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca vyvesili členky do vitrín propagačné materiály o práci SČK a uskutočnili verejnú zbierku pre sociálne slabších a ŤZP občanov. Členky  SČK   sa pri oslavách Dňa obce každoročne zapájajú do predaja domácich koláčikov . Aj v roku 2017  takto získané financie  boli darované občanom s ŤZP. Október sa niesol v znamení spolupráce s obchodným reťazcom Kaufland pri akcii „Pomáhame potravinami.“ Vyzbierané  trvanlivé potraviny boli distribuovali sociálne slabším rodinám, seniorom a mnohopočetným rodinám. Do obce prišlo 5 takýchto balíčkov. Územný spolok SČK Orava dodal do obce časť šatstva od predajcu, ktorý likvidoval predajňu a v Istebnom sa obdarovalo 7 rodín. Podobne sa postupovalo aj pri rozdeľovaní potravinových balíčkov od Charity. Členky MS SČK – zdravotné sestry – poskytujú spoluobčanom rôzne zdravotné služby,
Okrem iných aktivít  sa členovia MS SČK Istebné podieľali na organizácii tradičného 17. ročníka „Zimného prechodu Istebňanskou dolinou,“ kde boli pripravené trate pre bežky – 18km a pre peších – 11km. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto športovcov aj spolu s mládežou. Tradične členovia MS SČK poskytujú  zdravotné služby j pri športových zápoleniach a kultúrnych podujatiach.
Činnosť MS SČK bola v roku 2017 bohatá na aktivity.   Verme, že tohtoročné aktivity  budú rovnako pestré, zaujímavé a prinesú  pomoc, poučenie ,  kultúrno-spoločenské vyžitie  a prospech celej obci.

 

V Územnom spolku  SČK Orava je evidovaných 70  Miestnych spolkov SČK .  Ich členovia sa v tomto období stretávajú na  svojich zhromaždeniach, aby zbilancovali svoju činnosť za rok 2017 a dohodli sa,  aké aktivity  budú realizovať v tomto roku. Medzi  Miestne spolky SČK, ktorých členovia sa už v rámci Zhromaždenia členov  zišli, patrí i MS SČK Istebné.

Ďalšie články