Prepravná služba SČK ÚzS Humenné

Prepravná služba

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné  zabezpečuje prepravu fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje poskytovateľovi prepravnej služby právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a   rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo preukazom ZŤP.

Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom totožnosti.