Opatrovateľská služba SČK

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné –  od 1. decembra 2021 opäť pokračuje v poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách. Opatrovateľskú službu poskytujeme pre občanov PSK .

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti pre deti a plnoleté fyzické osoby  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je poskytovaná pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej  II.).

Pre viac informácií kontaktujte Špecializované poradenstvo PSK SČK (Kukorelliho 60, Humenné, 2. poschodie).

Pomôžeme Vám  pri vybavovaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti.

Kontakt:
+421 903 558 932
humenne@redcross.sk

Plagat-OPS-2

Špecifické internetové stránky spojené s realizáciu podporeného projektu:
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
https://www.minedu.gov.sk
https://www.minv.gov.sk

1.0_3raQ.0_3raQattachment0_POS-II-sck-1

Kontaktný formulár

vo formáte +4219xxxxxxxx