Opatrovateľský kurz

Rozsah výučby
226 vyučovacích hodín (minimálne 25 dní)
Forma výučby: denná

Cena
Od 190 €, možná platba na splátky. 
Miesto výučby
Teoretická príprava: Budova ZPB, Kukorellího 60, 066 01 Humenné
Prax: Zmluvne zabezpečená v DSS v Humennom
Profil absolventa
Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a sociálnych zariadeniach. Odborná príprava v celosvetovo uznávanej organizácii je garanciou úspešného uplatnenia v sociálnej oblasti doma i v zahraničí.
Teoretická výučba
Úvod do opatrovateľstva, komunikácia v opatrovateľstve, etické princípy a práca s klientom; fyziológia ľudského tela; opatrovanie pri systémových ochoreniach; prevencia v opatrovateľskej službe; základy fyzioterapie; sociálne a právne normy; opatrovateľstvo – teoretická výučba; opatrovanie v detskom veku; prvá pomoc
Praktická príprava
Prakticky nácvik opatrovateľských techník a prvej pomoci
Záverečné skúšky
Písomný test a praktická skúška z opatrovateľstva a prvej pomoci
Podmienky
Vek nad 18 rokov, minimálne ukončená základná škola a lekárske potvrdenie o spôsobilosti pre vykonávanie opatrovateľských činností
Info: 057/775 20 71 • humenne@redcross.sk
Akreditácia č. 22929/2010 zo dňa 13.3.2013
Kurz spĺňa požiadavky ďalšieho vzdelávania zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

*Odoslaním prihlášky uďeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do kurzu podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Slovenský Červený kríž na účely zápisu do kurzu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

8900