Prepravná služba SČK

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Preprava odkázaných osôb je ďalej uskutočňovaná osobnými vozidlami Fiat DOBLO, OPEL COMBO s elektrohydraulickou plošinou

Objednávanie:

  • najneskôr deň vopred

Čo potrebujeme

  • lekárske potvrdenie o odkazanosti na individualnu prepravu obvodného lekára

  • posudok z ÚPSVaR o miere funkčnej poruchy (kompenzovateľné prepravnou službou)

 

Dispečing: +421 917 914 011
humenne@redcross.sk 

  • výšku úhrady za prepravu určuje prepravca.

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Upozornenie

  • prepravnú službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa prepravnou službou vhodne kompenzuje jeho znížená pohybová schopnosť v dôsledku narušenia telesných funkcií

  • prepravnú službu nemožno poskytovať, ak individuálnu prepravu možno zabezpečiť inak.

S podporou mesta mesta Humenné.

vo formáte +4219xxxxxxxx