Šikana, kyberšikana, diskriminácia a iné formy obťažovania.

Šikana, kyberšikana, diskriminácia a iné formy obťažovania, toto bude téma stretnutia učiteľov zdravotníkov 21.4.2016 o 8:30 v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Humennom.

Šikanovanie, kyberšikanovanie, diskriminácia a iné formy obťažovania učiteľov a žiakov, ktoré sa zrodí v školskom prostredí, sa najčastejšie prejavuje prostredníctvom urážok, zosmiešňovania a ohovárania cez sociálne siete, blogy, maily a sms-ky. 

Toto stretnutie bude viesť odborníčka na túto tému, JUDr. Andrea Kanoczová.

JUDr. Andrea Kanoczová, pôsobí ako mediátorka a lektorka, je členkou Asociácie mediátorov Slovenska a iných mimovládnych organizácií.

Absolvovala  Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a rigorózne štúdium so zameraním  na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach. Absolvovala niekoľko odborných sociálno-psychologických výcvikov zameraných na komunikáciu, asertivitu,  riešenie konfliktov, mediáciu a facilitáciu.

Svoju profesionálnu prax začala  na právnom oddelení  úradu práce (teraz ÚPSVaR), neskôr pôsobila  na Okresnom súde v Humennom.  

Od roku 2007  pracuje pre Slovenské národné stredisko pre ľudské práva na rôznych pozíciách. Dlhodobo sa venuje právnemu  a sociálnemu poradenstvu, zastupuje obete diskriminácie v právnych sporoch. Ako lektorka prednášala na niekoľkých medzinárodných konferenciách, pôsobila ako expertka a koordinátorka v rámci celoslovenských i regionálnych projektov  zameraných na rovnaké zaobchádzanie a ochranu ľudských práv. Poskytuje odborné poradenstvo  rôznym  organizáciám a samosprávam pri riešení konfliktov. Bola členkou niekoľkých expertných tímov,   ktoré prípady nerovnakého zaobchádzania riešili nielen súdnou cestou, ale  aj s využitím mediácie a facilitácie – napríklad medzi etnický  komunitný spor medzi obyvateľmi obce,  riešenie pracovnoprávnych sporov ako napríklad šikana, sexuálne obťažovanie, diskriminačné inzeráty,  ale aj  vyriešenie problému zdravotne postihnutých  v prístupe k službám a zdravotnej starostlivosti. Výsledky ich práce sa premietli aj do legislatívnych zmien.   

Od roku 2014 pôsobí ako registrovaná mediátorka a presadzuje riešenie konfliktov tzv.  nenásilnou komunikáciou. Vyvíja úsilie,  aby sa konflikty v školách, pokiaľ je to vhodné, riešili mimosúdnou cestou formou mediácie a peer mediácie (rovesnícka mediácia).

Profesionálne sa špecializuje aj  na boj proti domácemu násiliu  a ochrane práv detí. 

Je  spoluautorkou niekoľkých publikácií, komentára k antidiskriminačnému zákonu  a odborných článkov zameraných na ochranu ľudských práv a právnu pomoc v prípadoch nerovnakého zaobchádzania.

 

Šikana, kyberšikana, diskriminácia a iné formy obťažovania

Ďalšie články