Tréning pamäti a kognitívny tréning

1116

Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Prebieha skupinovou formou (zaradenie do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov) a tvorí ho cyklus 12 cvičení (jedno cvičenie trvá 90 minút). Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

Cieľ a zameranie:

využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu pamäť v každodennom živote,
stimulovať rôzne oblasti mozgu,
posilniť jednotlivé druhy pamäti,
zvýšiť sebavedomie účastníkov.

Čo získajú účastníci?

overia si funkčnosť svojej pamäti,
zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie,
zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života,
získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná,
naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie.

 

 

Kognitívny tréning je cielená stimulácia mozgových funkcií so zameraním na viaceré kognitívne schopnosti – okrem pamäti aj myslenie, úsudok, reč. Jedná sa o aktivizáciu osôb s poruchami pamäti a nedostatkom schopností učenia sa v dôsledku ochorenia na Alzheimerovu chorobu. Kognitívne tréningy v Centre MEMORY prebiehajú v niekoľkých skupinách podľa závažnosti kognitívnych porúch.

Cieľ a zameranie:

aktivizácia kognitívnych schopností účastníka,
individuálny prístup,
cvičenia realizované podľa individuálnych schopností.

Čo získajú účastníci?

pravidelným mentálnym cvičením udržia svoje kognitívne schopnosti na aktuálnej úrovni,
presvedčia seba, svojich príbuzných a opatrovateľov o svojich zachovaných mentálnych schopnostiach,
získajú možnosť nadviazať soc

01