Vybraté návrhy na udelenie ocenení – Svetový deň ČK/ČP 2017

Každý rok 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Slovenský Červený kríž si počas jeho osláv v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uctí svojich dlhoročných dobrovoľníkov, spolupracovníkov, jednotlivcov či skupiny ľudí, ktorí svojimi činmi a postojmi voči ľudskému utrpeniu idú príkladom nám ostatným a to 10.5.2017. Ocenení budú následne prijatí prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Zoznam a charakteristika ocenených za SČK ÚzS Humenné

Stredná zdravotnícka škola Humenné :  ĎAKOVNÝ LIST

Charakteristika činností s odôvodnením návrhu na udelenie vyznamenania:

Vedenie Strednej zdravotníckej školy v Humennom dlhodobo podporuje a vytvára podmienky pre činnosť Mládeže SČK. Pedagógovia školy vedú členov Mládeže k aktívnej účasti na projektoch. Stredná zdravotnícka škola v Humennom spolupracuje s miestnym Červeným krížom už od svojho založenia v roku 1970. Od tohto obdobia je pravidelne súčinná pri rôznych aktivitách územného spolku v Humennom. Či pri súťažiach v poskytovaní prvej pomoci, výučbe prvej pomoci po škôlkach, školách v okrese Humenné a Medzilaborce. Aktívne sa zapája do humanitárnych činnosti, ako je zbierka šatstva, potravinová pomoc a pod. Žiaci strednej zdravotníckej školy ostávajú aktívnymi dobrovoľníkmi aj po ukončení štúdia. Ďakovný list SČK je prejavom vďaky vedeniu školy a jej pedagógom za 47 rokov spolupráce pri šírení myšlienok Červeného kríža, a to aj v rámci mimoškolských aktivít.

 

Jana Rusinková, Kochanovce  : Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť I. stupňa

Charakteristika

Pani Jana Rusinková je aktívnou členkou a dobrovoľničkou pri ÚzS SČK Humenné 20 rokov. Je predsedníčkou Miestneho spolku SČK Kochanovce, okres Humenné a členka územnej rady Slovenského Červeného kríža Humenné. Ročne odpracuje pre Červený kríž dobrovoľne viac ako 300 hodín. Venuje sa špeciálne pomoci chorým, ľuďom v núdzí, náboru darcov krvi a rôznym iným pomocným aktivitám Červeného kríža v okrese Humenné a Medzilaborce. Do aktivít zapája celú svoju rodinu, čim posúva svoje poslanie ďalším generáciám.  Svojou ľudskosťou, otvorenosťou, zodpovednosťou a ochotou pomôcť si získala dôveru a srdcia ľudí a je príkladom pre širokú verejnosť.

 

 

Ing. Mgr. Márian Kuffa, Dr. H.c – Čestná strieborná medaila H. Dunanta

Charakteristika činností s odôvodnením návrhu na udelenie vyznamenania:

Otec Marian Kuffa je predstaveným Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. V roku 1994 začal pôsobiť ako rímskokatolícky kňaz v Žakovciach. Na opravách fary začal v ťažkých podmienkach pracovať s ľuďmi z polepšovne, s navrátilcami z väzenia, vrátane tých, ktorí si odpykávali tresty za najťažšie zločiny. Postupom času opravu fary s týmito ľuďmi dokončil a pristavali alebo opravili ďalšie objekty.

Počas jeho pôsobenia sa za pomoci bezdomovcov v Žakovciach podarilo:

-postaviť domov sociálnych služieb pre telesne postihnutých,

-vybudovať hospodárske budovy (dnes je komunita sebestačná v produkcii mlieka, zemiakov, chleba a čiastočne aj mäsa a zeleniny),

– v roku 1998 vystaviť domov pre osamelých rodičov,

– vybudovať nový útulok a resocializačné stredisko pre ženy v Ľubici,

– upraviť bytové jednotky,

– postaviť stavbu bytovky v Malom Slavkove pre bývalých odchovancov detských domovov.

 Momentálne sa stará o viac ako 250 ľudí na okraji spoločnosti.

Jeho mottom je " Pán Boh nás nebude súdiť za to, čo sme nemohli urobiť. Ale za to, čo sme mohli a neurobili sme. "

 

fotoreport z roku 2016

http://www.redcross.sk/galerie/oslavy-svetoveho-dna-cerveneho-kriza-a-cerveneho-polmesiaca

 

Zoznam a charakteristika ocenených za Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Humennom

Ďalšie články