Pomôžme deťom 2015

dm drogerie markt v spolupráci so SČK aj v roku 2015 pokračuje v kampani „Pomôžme deťom“.

Kampaň je zameraná na pomoc rodinám s bábätkom, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Každá dm predajňa symbolický prevezme patronát nad jednou rodinou a daruje ročnú zásobu plienok zn. babylove. Žiadosť o pomoc si môže od 15. 12. 2014 podať každá rodina, ktorej bábätko v čase podania žiadosti dovŕši najviac 12 mesiacov veku, spĺňajúca zároveň aspoň jedno z kritérií.

dm drogerie markt v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) pripravuje už 4. ročník kampane Pomôžme deťom. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, v ktorých výber rodín zabezpečoval SČK, bude tento rok výber rodín prebiehať novým spôsobom.

dm a SČK vyhlasujú výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie pomoci formou ročnej zásoby plienok zn. babylove.

Žiadosť môže podať každá rodina s bábätkom, ktoré v čase podania žiadosti dovŕši najviac 12 mesiacov veku, spĺňajúca zároveň aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
• rodina žijúca v hmotnej núdzi alebo v krízovom centre,
• rodina s aspoň 3 deťmi narodenými v rovnakom termíne (deň, mesiac, rok).

Podanie žiadosti
Pre podanie žiadosti je potrebné

– vyplniť formulár, ktorý si môžete stiahnuť nižšie, nájdete ho na stránke dm drogerie markt,  a je tiež súčasťou letáku v predajniach dm drogerie markt, 
– priložiť k nemu kópiu rodného listu dieťaťa a jedno z nasledujúcich potvrdení:

• potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi za rok 2014,
výške hmotnej núdze a spoločne posudzovaných osobách v prípade, ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi;
• potvrdenie o pobyte dieťaťa s rodičom v krízovom centre v prípade pobytu v krízovom centre;
• aktuálny výpis z evidencie narodenia v prípade, že žiadateľom je rodič trojčiat, štvorčiat alebo viacerých detí narodených v rovnakom termíne.
V tomto prípade nie je podmienkou podania žiadosti hmotná núdza alebo pobyt v krízovom centre.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné
odoslať poštou na adresu:

dm drogerie markt, s.r.o.

Ing. Magdaléna Korbová
Na pántoch 18
831 06 Bratislava

Zber žiadostí prebieha do 31. 01. 2015.
Rozhodujúcim pre príjem žiadosti je dátum jej doručenia.

Výber
Výber rodín, ktorým bude poskytnutá pomoc, prebehne do 15. 02. 2015 v sídle dm prostredníctvom 5-člennej komisie zloženej z troch zástupcov spoločnosti dm a dvoch zástupcov SČK. Všetky rodiny, ktoré podali žiadosť, budú o výsledku výberu informované listom.

Preberanie pomoci

Každá vybratá rodina získa od dm a SČK poukazy na odber plienok značky babylove. Zároveň jej bude určená jedna dm predajňa, ktorá nad ňou prevezme pomyselný patronát. Práve v tejto dm predajni bude môcť rodina zameniť poukazy za plienky.

Poznáte rodinu spĺňajúcu tieto kritériá? Informujte ju o možnosti podania žiadosti.