Pre školy

Pre školy

Záložka Pre školy

 

podzáložka Spolupráca školy s SČK

 

Spolupráca školy s ÚzS SČK Košice – mesto:

 

Zapojenie sa do súťaží:

 • súťaž prvej pomoci organizovanej ÚzS SČK Košice – mesto:
 • Družstvá mladých zdravotníkov pre základné školy a osemročné gymnáziá
 • Družstvá prvej pomoci mládeže pre stredné školy   a osemročné gymnáziá
 • súťaž HIV / AIDS prevencie pre stredné školy organizovanej hnutím Mládež SČK

 

Tréningy prvej pomoci:

 • v rámci vyučovania:
 • nepovinný predmet Prvá pomoc
 • prierezová téma (téma prvá pomoc, dobrovoľníctvo  v rámci rôznych vyučovacích predmetov)
 • mimo vyučovania:
 • záujmový krúžok
 • organizované nami v učebniach ÚzS SČK Košice-mesto alebo u vás v škole:
 • Zážitkové kurzy pre školy 2 vyučovacie hodiny
 • Zážitkové kurzy pre školy 4 vyučovacie hodiny
 • Workshopy prvej pomoci

 

Zapožičanie resusci figuríny, zdravotnej brašne

 • viac Cenník služieb v časti Kurzy na: kosice.redcross.sk

 

Zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít  ÚzS SČK Košice – mesto:

 • finančná Zbierka SČK
 • potravinová zbierka SČK v spolupráci s Kauflandom „Pomáhame potravinami“
 • zorganizovanie mobilného odberu krvi u vás na škole
 • účasť na spoločných odberoch krvi na NTS, HTO
 • pomoc pri organizácii akcií: súťaže prvej pomoci, oceňovanie darcov, Deň otvorených dverí ÚzS SČK Košice-mesto

 

Prihlásenie vášho projektu:

 • vašej školy, vášho Miestneho spolku, organizovanej skupiny dobrovoľníkov do Grantovej výzvy vyhlásenej ÚzS SČK Košice – mesto na podporu vašej činnosti

 

Členstvo v SČK:

 • založením miestneho spolku pri škole
 • viac na: kosice.redcross.sk/miestne_spolky
 • prihlásením sa vašich žiakov do skupiny Mládeže SČK pracujúcej pri ÚzS SČK Košice-mesto. Projekty Mládeže SČK:
 • 3P- Projekt Prvej Pomoci

Dobrovoľníci pracujú ako tréneri prvej pomoci pre prácu s mládežou na základných a stredných školách

 

 • Projekt Dorotka a jej priatelia

Účastníci kurzuformou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" deti v škôlkach ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom

 

 • Projekt Spolu to zvládneme

Projekt Spolu to zvládneme je zameraný na spoločné stretnutia seniorov a mladých ľudí, ktorých cieľom je vzájomné porozumenie medzi dvoma generáciami

 

 • Projekt HIV/AIDS prevencia

Naučíme Vás ako pracovať s mládežou i na tému HIV/ AIDS,povieme o prevencii i organizácii Sviečkového pochodu

 

 • Kurz Leadership Training Course / LTC

Cieľom kurzu je naučiť mládežníkov ako správne viesť skupinu, ako komunikovať s členmi, s mladšou i staršou generáciou a aj to, ako namotivovať svoje skupiny

 

 • Kampane:

Hodina o Červenom kríži / marec – máj

Cieľom kampane je priblížiť širokej verejnosti príbeh myšlienky Červeného kríža ako aj dobrovoľnícku prácu našich členov

 

Sviečkový pochod / 1. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS

 

 • Ďalšie aktivity:

Súťaž HIV/AIDS prevencia

Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho Červeného kríža

 

 • viac na: kosice.redcross.sk/pridaj_sa_k_nam

 

Časový harmonogram aktivít: Termínovník na: kosice.redcross.sk

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

Ing. Alena Jurčíková, 0911 622 486, kurzy.ke@redcross.sk

 

 

           

 

 

 

podzáložka Prvá pomoc pre školy

 

Prvá pomoc pre školy

http://prvapomoc.redcross.sk/seprp_-_sedlacka_prva_pomoc

Školám poskytujeme:

 • inspiráciu na rozvoj práce s deťmi a mládežou
 • zážitkové kurzy a workshopy prvej pomoci
 • metodické a informačné materiály
 • profesionálne konzultácie
 • výmenu skúseností s inými školami
 • informačnú podporu
 • konzultácie pri SOČ, ŠVOČ, bakalárskych a diplomových prácach
 • aktivity na podporu mládežníckej participácie, aktívneho občianstva

 

Súťaže prvej pomoci, kategórie:

 • DMZ I. – Družstvá mladých zdravotníkov 1. stupeň ZŠ
 • DMZ II. – Družstvá mladých zdravotníkov 2. stupeň ZŠ a osemročných gymnázií
 • DPP M – Družstvá prvej pomoci mládeže 1.- 4. ročníka stredných škôl a osemročných gymnázií

 

Tréningy prvej pomoci:

 • Zážitkový kurz prvej pomoci 2 vyučovacie hodiny
 • Zážitkový kurz prvej pomoci 4 vyučovacie hodiny

 

Ponúkame vám celoročne tréning prvej pomoci v učebni na 2. poschodí SČK v Košiciach alebo u vás v škole, bližšie info: 0911 622 486, kurzy.ke@redcross.sk

 

Celú ponuku kurzov, workshopov prvej pomoci nájdete v Cenníku v časti Kurzy na: kosice.redcross.sk

 

Kurzy prvej pomoci  pomáhajú u žiakov rozvíjať tieto zručnosti:

 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
 • schopnosť riešiť reálne potreby svoje a svojho okolia
 • ako správne resuscitovať, používať automatický externý defibrilátor (AED) a základy poskytovania prvej pomoci

 

 

Podzáložka Rozvoj práce s deťmi a mládežou

 

Rozvoj práce s deťmi a mládežou

 

Dobrovoľníctvo v ÚzS SČK Košice – mesto:

 • aktivity na podporu mládežníckej participácie, aktívneho občianstva
 • potreby a požiadavky pre žiakov v oblastiach:
 • vzdelávanie: školenia a workshopy na tému prvá pomoc, HIV prevencia, projekty, na ktorých môžu participovať Dorotka a jej priatelia, Spolu to zvládneme
 • zdravý životný štýl
 • rovesnícke vzdelávanie
 • národné a medzinárodné aktivity

 

Podzáložka Významné dni

 

Významné dni

 

8. 5.

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Svetový deň ČK/ČP pripadá na deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta (1828 v Ženeve). Oslavuje sa od roku 1953. Každý rok národné spoločnosti ČK/ČP organizujú rôzne aktivity, aby vyzdvihli jedinečnú rolu, ktorú Červený kríž a Červený polmesiac zohráva v jednotlivých krajinách. Medzinárodné hnutie ČK/ČP svojou humanitárnou činnosťou už vyše 150 rokov pomáha miliónom ľudí zmierňovať ich utrpenie z choroby, hladu, nešťastia, či vojny. Takmer pol milióna červenokrížskych pracovníkov a 11,6 miliónov dobrovoľníkov z viac ako 190 krajín ročne poskytuje pomoc a podporu 160 miliónom ľuďom. Pomoc vždy poskytujeme v zmysle našich siedmich princípov – ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť.

"Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri."

(Henry Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža)

 

Zdroj: www.redcross.sk, www.enviroportal.sk

 

14.06.

Svetový deň darcov krvi

 

14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar – svoju vlastnú krv.

Svetový deň darcov krvi sa oslavuje pod záštitou a organizačnou garanciou takých významných svetových organizácií ako sú Svetová zdravotnícka organizácia – World Health Organization (WHO), Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca – The International Federation of Red Cross and Red Crescent Society (IFRC), Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi – The International Federation of Blood Donor Organizations (FIODS), Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu – The International Society of Blood Transfusion (ISBT).

Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla Landsteinera (14. jún 1868 Baden pri Viedni – 26. jún 1943 New York) – lekára-nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930) za objasnenie funkcie a určenie systému 4 krvných skupín AB0. Neskôr sa spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.

Úloha ľudskej krvi a jej komponentov v správne indikovaných prípadoch je nezastupiteľná. Napriek vytrvalým snahám vedcov vytvoriť po každej stránke plnohodnotnú umelú krv sa to zatiaľ úplne nepodarilo. Krv so všetkými svojimi zložkami je až priveľmi zložitou a dokonalou tekutinou. Naďalej zostáva jej výlučným a nenahraditeľným zdrojom darca krvi – zdravý človek. Ročne zomrie na svete okolo 500 tisíc žien počas tehotenstva či pri pôrode a až štvrtinu z nich by mohla zachrániť krvná transfúzia. Vykrvácanie je tiež druhým najčastejším dôvodom úmrtia pri dopravných nehodách. U nás považujeme za prirodzené, že krv dostaneme vždy, keď ju potrebujeme, nie je to však takou samozrejmosťou všade vo svete. Aj keď sa ročne na svete vyrobí okolo 80 miliónov jednotiek krvi, pre mnohých ľudí je stále nedostupná. Či už preto, že krajiny v ktorých žijú, nemajú vytvorené rezervy (tzv. krvné banky) alebo jednoducho preto, že pre nich nie je v potrebnom čase k dispozícii vhodná krv. Až v sedemdesiatke krajín sveta vôbec neexistujú pravidelní darcovia krvi. V našich podmienkach je darcami krvi iba asi 5 % populácie, pričom zo zdravotného hľadiska by mohlo darovať krv až 25 %.

Svetový deň darcov krvi je predovšetkým oslavou dobrovoľných, bezpríspevkových darcov krvi a poďakovaním za ich ochotu prispieť k záchrane životov bez toho, aby za to očakávali odmenu. Jeho cieľom je tiež upozorniť na to, aké je darcovstvo krvi dôležité a nenahraditeľné a akým obrovským prínosom by bolo, keby sa stalo prirodzenou súčasťou nášho života.

Oslavy Svetového dňa darcov krvi sú vo svete sprevádzané kultúrnymi podujatiami, športovými akciami, verejnými diskusiami, kvízmi či debatami. Význam tohto dňa je tiež v tom, že sa v rovnakom čase na viacerých miestach sveta propagujú rovnaké myšlienky a sleduje spoločný cieľ – poďakovanie aktívnym darcom krvi, ktorí robia spoločnosti neoceniteľnú službu, a podnietenie ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali. To všetko pre to, aby sme si mohli byť istí, že v momente, keď budeme krv potrebovať, jej bude dostatok a bude nám k dipozícii. Súčasťou osláv Svetového dňa darcov krvi sú aj podujatia propagujúce zdravý životný štýl, ktorý je pre aktívne darcovstvo krvi nevyhnutný.

Zdroj: www.enviroportal.sk

 

14. 9.

Svetový deň prvej pomoci

 

Od r. 2000 si neustále rastúci počet národných spoločností Černeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete pripomína druhú septembrovú sobotu ako World First Aid Day – Svetový deň prvej pomoci.

Iniciátorom tohto sviatku je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRCCS). Pod názvom Svetový deň prvej pomoci ho poznáme od roku 2003, v rokoch 2000 až 2002 sa tento sviatok oslavoval pod názvom Európsky deň prvej pomoci.

Zdroj: www.enviroportal.sk

 

16.10.

Svetový deň záchrany života

Viete, že doteraz Európsky deň záchrany života sa stal svetovým? Aj vy môžete zachrániť život, naučte sa KPR (kardiopulmonálnu resuscitáciu) – tri jednoduché, ale účinné kroky. Každoročne sa koná 16. októbra a jeho cieľom je vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti resuscitácie, vďaka ktorej môže ktokoľvek z nás zachrániť niečí život. Táto problematika naberá na dôležitosti, preto sa v roku 2018 prvý raz bude v rovnakom dátume konať aj Svetový deň záchrany života. Európsky deň záchrany života je celoeurópskou iniciatívou za zvyšovanie povedomia o kardiopulmonálnej resuscitácii.

Správne postupy resuscitácie určuje a pravidelne reviduje Európska resuscitačná rada ako garant a prezentujú ich v jednotlivých krajinách prostredníctvom národných resuscitačných rád. Na Slovensku toto poslanie napĺňa Slovenská resuscitačná rada.

Pridajte sa k ostatným, čo si to chcú vyskúšať. Ste to práve vy a vaše ruky, ktoré môžu zachrániť ľudský život.

Zdroj: www.redcross.sk

 

16. 10.

Svetový deň výživy

Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň roku 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravin v niektorých rozvojových krajinách.

Zdroj: www.ruvz.sk

 

17.10.

Svetový deň za odstránenie chudoby

Tento deň si svet pripomína na základe iniciatívy pátra Josepha Wresinského, zakladateľa Hnutia na pomoc všetkým krajinám štvrtého sveta (Aide a toute detrese-Quart Monde), v roku 1992 oficiálne uznala aj Organizácia Spojených Národov (OSN). Pripomína sa od 1993. Cieľom je poukázať na príčiny hladu, chudoby a negramotnosti.

Zdroj: wikipedia.sk

 

1.12.

Svetový deň boja proti AIDS

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.

Zdroj: wikipedia.sk