Domov sociálnych služieb

DSS SČK ÚzS Košice-mesto ako Centrum komplexných služieb starostlivosti

Domov sociálnych služieb je ambulantné (denné) zariadenie rodinného typu. Svoje služby poskytuje od roku 2003. Zabezpečujeme komplexné služby s kapacitou 25 klientov vo veku od 4 do 26 rokov.

Pracujeme podľa individuálnych plánov v skupinách s deťmi v predškolskom, školskom veku a mládežou s ťažkým aj kombinovaným zdravotným hendikepom, autizmom. Prijímatelia sociálnej služby môžu absolvovať aj špeciálnu základnú školu, prípadne praktickú školu priamo v zariadení. Sme tu pre Vás po celý rok aj počas letných prázdnin.

V novo zrekonštruovaných priestoroch sú bezbariérové, slnečné priestory na rôzne druhy činností, denné izby, oddychové zóny, komunikačné priestory so šatňami, kreatívna dielňa, triedy pre špeciálneho pedagóga, spoločenské miestnosti, učebňa s interaktívnou tabuľou, moderná, komplexne vybavená rehabilitácia a relaxačné nádvorie so záhradou, ktoré vytvárajú dostatočný priestor na komplexné služby. Poskytuje ich odborný personál s lekárskou garanciou.

SLUŽBY:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo – základné aj špecializované
  • stravovanie
  • výchova a vzdelávanie
  • rozvoj pracovných zručností – kondičné, cielené na postihnutú oblasť, zamerané k sebestačnosti
  • tvorivé dielne pre klientov a členov rodiny
  • záujmová a kultúrna činnosť s integráciou klientov do každodenných činností
  • služby psychológa, pediatra-neurológa, pediatra-fyziatra
  • fyzioterapia, TheraSuit metodika
  • požičiavanie invalidného vozíka

POKYNY PRE ZÁUJEMCOV
Dĺžku denného pobytu si zvolíte podľa potrieb: od 4 hodín do 8 hodín denne ( do 4 hodín bez krátenia opatrovateľského príspevku)

Cenník služieb viď – príloha Smernica o úhrade č.4

Kontakt: 0948 552 956; dss.ke@redcross.sk

Žiadosť a potrebné vyhlásenia a tiež právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu záujemca o sociálnu službu podáva priamo na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Podľa zákona o sociálnych službách každý nový záujemca o naše služby potrebuje:

Všetky potrebné žiadosti, tlačivá a vyhlásenia nájdete aj na stránke:
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/poskytovanie-socialnych-sluzieb/tlaciva-stiahnutie/

Na financovaní sociálneho zariadenia sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.