Kurz opatrovania detí

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto získal akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na vzdelávací program „Kurz opatrovania detí“ v rozsahu 226 hodín v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (novela o jasliach).

Rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení akreditácie vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania detí“, č.s. 30359/2021-M_OAK, č.z. 101790/2021 zo dňa 09.12. 2021.

Forma kurzu: prezenčná denná v pracovné dni

Obsah kurzu:

 • Teoretická výučba:
  • starostlivosť o dieťa, základy zdravotníckych a hygienických požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou o dieťa, právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti
 • Praktická výučba:
  • starostlivosť o dieťa, rozvoj zručností a schopností dieťaťa, prvá pomoc
 • Odborná prax:
  • v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku (detských jasliach) alebo v zariadeniach s charakterom detských jaslí
 • Skúšky:
  • písomný test, ústna skúška a kardio – pulmorálnej resuscitácie

Miesto výučby: Územný spolok SČK Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 2. poschodie, v príjemnom prostredí a moderne vybavených učebniach pod vedením kvalifikovaných a skúsených lektorov

Cena kurzu:

 • v zmysle nášho platného cenníka: redcross.sk/kosice-mesto/cennik/
 • možnosť platby aj na splátky bez navýšenia, 1.splátka min. 100 €
 • v cene kurzu študijné materiály
 • v prípade, že máte možnosť kurz absolvovať cez Úrad práce – RE-PAS, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme so všetkými podkladmi k RE-PASu

Absolvent kurzu:

 • získa Osvedčenie v slovensko-nemeckej alebo slovensko-anglickej verzii od SČK, organizácie vysoko akceptovanej v zahraničí a pomôže vám získať prácu
 • je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť o deti
 • uplatní sa v poskytovaní kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti o deti v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku (detských jasliach) alebo v zariadeniach s charakterom detských jaslí
 • je žiadaný na Slovensku aj v zahraničí

Kurz opatrovania detí je vhodný aj pre študentov po absolvovaní strednej školy s maturitou.


Záväzná prihláška na kurz opatrovania detí:

Poznámka (napr. zaradenie do kurzu v mesiaci máj)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Pre viac informácií kontaktujte: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk