Nadstavbový kurz pre opatrovateľky

Ponúkame neakreditovaný nadstavbový kurz pre opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb (práca v zariadení sociálnych služieb nie je podmienkou). Absolvovaním kurzu budú rozšírené praktické vedomosti a odborná úroveň opatrovateliek v rámci ich ďalšieho vzdelávania.

Forma výučby : denná forma – intenzívna

Rozsah výučby : 8 vyučovacích hodín, výuka začína o 8.00 hod. a trvá 1 deň.

Miesto výučby : Dom Slovenského Červeného kríža, územný spolok Košice–mesto, Komenského 19, Košice

Ako sa prihlásiť na opatrovateľský kurz :

 • cez prihlasovací formulár na tejto stránke
 • telefonicky: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk
 • osobne v našej kancelárii na Komenského 19 v Košiciach, 2. poschodie

Obsahová náplň opatrovateľského kurzu :

 • Etické aspekty v zariadeniach sociálnych služieb, etická komunikácia, chyby v komunikácii…
 • Zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca. Psychológia s dôrazom na starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí.
 • Komunikácia s prijímateľom sociálnej služby (validácia, akceptácia, opakovanie, spomienky, očný kontakt, napĺňanie potrieb, dotyk, hudba, tón hlasu…
 • Dezinfekcia/dezinfekčný plán, sterilizácia, dekontaminácia. Základy hygieny a náuka o infekciách.
 • Hygiena a postup pri dezinfekcii rúk.
 • Prvá pomoc a bezpečnosť, prevencia úrazov.
 • Upratovanie (postup, farebný program pri čistení, chyby pri upratovaní…).
 • Nakladanie, separácia, zber, skladovanie zdravotníckeho odpadu (biologicky kontaminovaný, nebezpečný, ostrý odpad).

Záverečná skúška : nie je realizovaná, absolvent dostáva potvrdenie o absolvovaní.


Záväzná prihláška na kurz:

Poznámka (napr. zaradenie do kurzu v mesiaci máj)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.

Pre viac informácií kontaktujte: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk