Národný projekt: Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie

Hlavná aktivita projektu: Zefektívnenie podmienok výkonu odbornej praxe za účelom poskytovania pomoci osobám ohrozeným sociálnym vylúčením

Celková dĺžka realizácie hlavných a podporných aktivít projektu : 12/2021 – 12/2023

Hlavným cieľom NP je podporiť prepojenie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca a psychológia s odbornou praxou tak, aby boli študenti pripravení na prípadné zabezpečenie starostlivosti o klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktorých najviac ohrozuje kríza spôsobená šírením pandémie Covid 19, a to aj s zreteľom na lepšiu pripravenosť na trh práce a výkon povolania po ukončení štúdia.

Ambíciou NP OP je okrem iného reflektovať najnovšie trendy prepájania teoretických poznatkov a praktických skúseností tak, aby študenti nadobudli praktické zručnosti v konkrétnych podmienkach výkonu praxe. Aplikačná prax efektívne reaguje aj na zmeny v príslušných právnych predpisoch, ako aj v metodikách, a študentovi vie poskytnúť priamu skúsenosť so zavádzaním štandardov, deinštitucionalizáciou ako aj orientáciu v príslušných metodických usmerneniach.

Odborná prax je pre študentov bezplatná, študenti si hradia cestovné náklady, stravu, prípadne ubytovanie počas výkonu praxe.

Do projektu sú zapojení študenti vysokých škôl a univerzít, zapojených do NP OP. Na odbornú prax sa môžu prihlásiť študenti denného štúdia, a to konkrétne študenti 3. ročníkov I. stupňa VŠ štúdia a študenti 1. a 2. ročníkov II. stupňa VŠ štúdia.

Minimálny rozsah hodín pre výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce je stanovený na 80 hodín a maximálny rozsah je stanovený na 240 hodín (rozsah hodín reflektuje rôznorodosť hodinových dotácií dĺžky odborných praxí jednotlivých vysokých škôl a univerzít).

Študenti sociálnej práce môžu vykonať odbornú prax zameranú iba na výkon sociálnej práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk  www.minedu.gov.sk  www.minv.gov.sk