Opatrovateľská služba

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto od 1. januára 2022 opäť pokračuje v poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách. Opatrovateľskú službu poskytujeme pre občanov mesta Košice a tiež aj pre záujemcov košického kraja do 20 km od mesta Košice.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti pre deti a plnoleté fyzické osoby  v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je poskytovaná pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej  II.).

Pre viac informácií kontaktujte Poradňu SČK (Dom SČK, Komenského 19, 2. poschodie).

Pomôžeme Vám  pri vybavovaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti.

Kontakt: 0903 782 836; poradna.ke@redcross.sk


Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí II. (dopytovo orientovaný projekt)


Na spolufinancovaní sa podieľajú: Európska únia, Operačný program ľudské zdroje, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a  mesto Košice.