Opatrovateľská služba

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto pokračuje v poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách.

  • od 1. apríla 2021

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej  II.).
Pomôžeme Vám pri vybavovaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti.

Pre viac informácií kontaktujte Poradňu SČK (Dom SČK, Komenského 19, 2. poschodie, oproti výťahu po oranžovej šípke).

Kontakt: 0903 782 836; poradna.ke@redcross.sk


Na spolufinancovaní sa podieľa mesto Košice.