Otvorenie Centra komplexných služieb starostlivosti – DSS SČK pre deti so zdravotným hendikepom

Centrum komplexných služieb starostlivosti DSS SČK poskytuje komplexné služby zdravotne ťažko postihnutým deťom a mladistvým.

Umožnil to projekt  „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako Centrum komplexných služieb STArostlivosti“, ktorý sa realizuje v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie.

cesta_logo_cmyk-01
Cesta, to je rodina, starostlivosť, život.                      

                               

V Centre komplexných služieb starostlivosti DSS SČK pre deti so zdravotným hendikepom  nájdu rodiny a klienti všetko pod jednou strechou. Komplexné služby obsahujú zaopatrenie, sociálnu rehabilitáciu, fyzioterapiu vrátane TheraSuit metodiky, vzdelávanie v špeciálnej základnej škole, špecifické terapie, záujmové činnosti, stravovacie služby aj špecializované sociálne poradenstvo. Denný – ambulantný pobyt pre deti od 4 rokov a pre mladistvých  je zabezpečený  vo všetky pracovné dni  aj počas prázdnin v rozsahu 4  až 8 hodín denne podľa potreby klienta.

Dňa 15.4.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie  Centra komplexných služieb starostlivosti DSS SČK pre deti a mladých so zdravotným hendikepom, ktorého sa zúčastnili hostia zo Švajčiarskej  konfederácie  vedenú jej veľvyslancom J.E. Alexandrom Wittwerom. Ulrich Stürzinger  zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu, Ivan Ivančin riaditeľ ORIŠFM  Úradu vlády SR  a   generálna sekretárka  SČK Emília Uhrínova.

Ďalšie články