Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora začleňovania osôb vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len ,,ZP“) s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím (ďalej len ,,MP“) a osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len ,,PAS“) a zlepšenie ich životnej situácie v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti.

Hlavný cieľ podaktivity

Hlavným cieľom podaktivity 3 – Podpora prijímateľov sociálnych služieb je zvýšenie kvality práce s cieľovou skupinou v sociálnych službách podporou nových odborných činností a metód práce prijímateľov sociálnych služieb a priama podpora poskytovateľov sociálnych služieb pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s MP a osoby s PAS formou zamestnávania odborného zamestnanca rozvíjajúceho kvalitu poskytovaných služieb/odborných činností pre vybranú cieľovú skupinu projektu.

 Viac informácií nájdete na: www.ludskezdroje.gov.sk a www.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk