Podporené projekty – Grantová výzva pre Miestne spolky SČK

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto vyhlásilo pre rok 2018

výzvu za účelom podpory projektov Miestnych spolkov  Slovenské.ho červeného kríža, územný spolok Košice mesto (ďalej len SČK, ÚzS Košice – mesto) a dobrovoľníkov  SČK, ÚzS Košice – mesto v programoch:

  1. podpora projektov pre Miestne spolky SČK, ÚzS Košice – mesto,
  2. podpora projektov pre dobrovoľníkov SČK, ÚzS Košice – mesto,
  3. podpora projektov pre novovznikajúce miestne spolky v rámci územného pôsobenia SČK, ÚzS Košice – mesto.

PODPORILI SME TIETO PROJEKTY:

1.KOLO

1. Názov projektu: EFEKTÍVNA PODPORA KARDIO ZDRAVIA

Žiadateľ: Miestny spolok pri SZŠ Kukučínova, Košice

Anotácia o projekte: Projekt je zameraný na podporu kardio zdravia u seniorov. Bude realizovaný na základe spolupráce so zariadením opatrovateľskej služby. Dobrovoľníci – žiaci našej školy budú 1 x mesačne obyvateľom, klientom zariadenia merať TK, P, vykonajú u nich liečebnú gymnastiku so zameraním na dychové cvičenia a cievnu gymnastiku. V rámci projektu si každý mesiac pripravia prednášku týkajúcu sa tém, ktoré úzko súvisia s vekom a problémami obyvateľov tohto zaradenia. Pri komunikácii so seniormi im dané informácie sprostredkujú.

Schválená podpora na projekt č.1.:  140 EUR – Tričká s logom SČK a tlakomer.

 

2. Názov projektu: SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Žiadateľ: Miestny spolok Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Anotácia o projekte: Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci je pre žiakov Základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach pripravené dopoludnie zamerané na aktivity s ukážkami  prvej pomoci. Cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o významnej úlohe prvej pomoci pri každodenných a krízových situáciách. Poistou tejto akcie je poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Žiaci si môžu precvičiť za asistencie profesionálnych záchranárov, ako správne poskytnúť prvú pomoc, tak aby nezaváhali, keď ide o život a boj s časom .

Schválená podpora  na projekt č. 2.: 140 EUR – Tričká s logom SČK, odmeny a ceny pre výhercov, občerstvenie pre účastníkov podujatia.

2. KOLO

3. Názov projektu:  ODVÁŽ SA  POMÔCŤ

Žiadateľ: Miestny spolok, Gymnázium Šrobárova 1 , Košice

Anotácia o projekte:  Zámerom projektu je vytvoriť možnosť členom miestneho spolku rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti poskytovania zásad prvej pomoci. Počas projektu sa uskutoční skvalitnenie materiálneho zabezpečenia knižných služieb a to zakúpením odbornej literatúry. Taktiež chceme novým členom spolku, ale najmä ďalším žiakom školy priblížiť dobrovoľnícku činnosť a aktivity Slovenského Červeného kríža, osvetu o nutnosti darcovstva krvi, prečo potrebujeme nových darcov krvi.       

Schválená podpora  na projekt č. 3.: 100 EUR – Odborná literatúra, občerstvenie.

 

4. Názov projektu: AKTÍVNI DOBROVOĽNÍCI

Žiadateľ: Miestny spolok, MČ Košice – Krásna

Anotácia o projekte: MS MČ Košice- Krásna poriada pravidelné podujatia „ Krasňanská  kvapka krvi, zbierky potravín, šatstva a iné aktivity. Radi by sme sa ako členovia MČ SČK prezentovali aj na iných podujatiach.

Schválená podpora  na projekt č. 4 .: 70 EUR – Tričká s logom SČK

 

5. Názov projektu: ŠÍRENIE MYŠLIENOK A PRINCÍPOV HNUTIA ČERVENÉHO KRÍŽA

Žiadateľ : Miestny spolok , Mestská časť Košice – Barca

Anotácia o projekte: Projekt má smerovať k šíreniu myšlienok a princípov Hnutia Červeného Kríža v rámci mesta Košice a predovšetkým v mestskej časti Košice – Barca. Mestská časť nedisponuje propagačnými predmetmi v rámci ktorých môže šíriť meno Červeného kríža( napr. tričká, nálepky, odznaky, a pod.). Cieľom projektu je priblížiť SČK aj okoliu pri rôznych akciách uskutočňovaných mestskou časťou. Dobrovoľníci miestneho spolku SČK spolupracujú s mestskou časťou  počas rôznych akcií aj ako zdravotníci a približujú obzvlášť ( a nie len) deťom potrebu prvej pomoci. V rámci tohto projektu a našich akcií by sme radi propagovali symboly Červeného kríža.

Schválená podpora  na projekt č. 5: 100 EUR – Tričká s logom SČK, literatúra a propagačný materiál

 

Viac informácií ohľadom grantovej výzvy

Formulár na podanie projektu

Ďalšie články