Pracovné stretnutie expertov projektu

Za účelom úspešne odštartovať prípravu vzdelávacieho programu pre odborný personál v zariadeniach sociálnych služieb a študentov a dobrovoľníkov sa 16.10.2012 uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie 15 expertov z oblasti poskytovania sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ťažko zdravotne postihnutým deťom a mladistvým.

V rámci naplnenia programu stretnutia prebehla diskusia k obsahu tém, boli upresnené a odsúhlasené základné finančné a časové rámce pre prípravu a doručenie vzdelávacieho programu, model komunikácie a spôsob koordinácie práce tímov. Prvýkrát prebehla aj samostatná práca expertov v tematických tímoch za účelom prerozdelenia úloh a zodpovedností.

Zostavenie vzdelávacích materiálov je plánované na koniec januára 2013, samotné vzdelávacie semináre sa budú konať v priebehu budúceho roka.

Témy vzdelávacieho programu:

Pre odborný personál :
1) Kvalita života ťažko postihnutých detí a mladistvých v dennej starostlivosti zariadenia sociálnych služieb
2) Úloha denného centra (ambulantnej formy DSS), práca s klientmi v DSS
3) Prelínanie sa sociálnych služieb, zdravotníckej starostlivosti a pedagogickej činnosti
4) Sociálne služby poskytované v podmienkach zachovávajúcich ľudskú dôstojnosť
5) Štandardy kvality sociálnych služieb a ich konkrétna aplikácia
6) Sociálna rehabilitácia ako významná súčasť v rámci akceptácie a integrácie klientov (liečebné, sociálne, pedagogické a pracovné prostriedky)
7) Rozvoj tvorivosti u detí s mentálnym postihnutím a rozvíjanie zmysluplných voľnočasových aktivít zdravotne postihnutých detí a mladistvých
8) Práca s dobrovoľníkmi a študentmi ako súčasť zvyšovania kvality sociálnych služieb

Pre študentov a dobrovoľníkov:
1) Kvalita života zdravotne znevýhodnených detí a mladistvých v ambulantnej forme DSS
2) Charakteristika a očakávané prejavy správania, zdravotného stavu zdravotne znevýhodnených detí a mladistvých
3) Aspekty poskytovania sociálnych služieb v rámci zariadenia
4) Aspekty poskytovania sociálnych služieb v rámci domácej starostlivosti