Prihláška na kurz pre firmu – odborná spôsobilosť

Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom o zaplatení.

  1. Prehlasujem, že som sa oboznámil/-a so Všeobecnými podmienkami SČK ÚzS Košice-mesto, beriem ich na vedomie a súhlasím s nimi.
  2. Prehlasujem, že som konzultoval/a potrebu kurzu odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti (osvedčenia) v zmysle platnej legislatívy s RÚVZ Košice. www.ruvzke.sk

Konzultácie o potrebe vzdelávania sa zabezpečujú na telefónnych číslach:

  • Potravinárske prevádzky: 055/7860 165
  • Prevádzky školského stravovania: +421 915 921 133
  • Kúpaliská, bazény, sauny a úpravne vôd, prevádzky starostlivosti o ľudské telo: 055/6220811, 055/6114331

Záväzná prihláška na kurz odbornej spôsobilosti – Firma, organizácia:

Poznámka (napr. zaradenie do kurzu v mesiaci máj)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno e), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Prevádzkovateľom je Slovenský Červený kríž, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava , IČO: 00177466.