Projekt VIEME SA OBHÁJIŤ!

Vieme sa obhájiť! je projekt určený pre deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na posilnenie aktívneho občianstva a postavenia  zraniteľných skupín, čím sa predchádza sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Realizátorom projektu je Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto v spolupráci s partnerom DSS Domko Košice s podporou získaného  grantu od Active Citizens Fund, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. Termín realizácie projektu je 1.9. 2020 až 30.9.2021.

Cieľom projektu je posilniť postavenie zraniteľnej skupiny – deti a mladí dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím tým, že:

 1. Zlepšíme zdravotný stav ťažko zdravotne postihnutých detí a mladých dospelých absolvovaním terapie Therasuit odborne vyškolenými fyzioterapeutmi.
 2. Posilníme sociálne postavenie vytvorením podpornej komunity pre cieľovú skupinu – prostredníctvom piatich moderovaných diskusií.
 3. Zvýšením povedomia o dobrovoľníctve pomôžeme inklúzii hendikepovaných občanov.

Veríme, že aj napriek aktuálnej pandemickej situácii sa nám podarí úspešne zrealizovať celý program projektu.


Žiadateľ: Slovenský Červený kríž územný spolok Košice – mesto

Názov projektu: VIEME SA OBHÁJIŤ!

Dĺžka realizácie projektu v mesiacoch: 7

Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 01.09.2020 – 30.09.2020

Rozpočet projektu: Karpatská nadácia (rozpočet)

Prehľad rozpočtu:

Žiadaná suma grantu Vlastné zdroje – spolufinancovanie Spolufinancovanie v % Celková suma projektu Suma Partner 1 z celkovej sumy
14 836,00€ 1 833,66€ 11 16 669,66€

Názov Partnera 1: DOMKO – Domov sociálnych služiebPočet partnerov projekte: 1

Partner 1 – krajina: Slovensko

Úplný názov žiadateľa: Slovenský Červený kríž územný spolok Košice – mesto

Právna forma: Slovenský Červený Kríž

Adresa: Komenského 19

PSČ: 04001

Mesto: Košice

Korešpondenčná adresa (ak je iná): Komenského 19

PSČ: 04001

Mesto: Košice

IČO: 00416193

DIČ: 2021399204

Ste platcom DPH: nie

Webová stránka organizácie: kosice.redcross.sk

Meno a priezvisko štatutára: Ing. Zuzana Jusková, MBA

Meno a priezvisko kontaktnej osoby žiadateľa: Mgr. Martina Repejová

Telefón: 948552956

Email: dss.ke@redcross.sk

Stručný opis organizácie: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto (SČK ÚzS Košice – mesto pôsobí v zmysle zákona č. 460/2007 o SČK a o ochrane znaku a názvu ČK, poskytuje okrem iných služieb aj zdravotnícke a sociálne služby od roku 2003 a to:

 • Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a mladých dospelých so zdravotným postihnutím – ambulantná forma;Ambulanciu a SVaLZ fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie;
 • Jedáleň SČK pre ZŤP klientov a zamestnancov;
 • Špecializované sociálne poradenstvo (ŠSP) pre ZŤP obyvateľov mesta Košice a regiónu;
 • Opatrovateľská služba.

Ambulancia a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje od roku 2009 rehabilitačné služby pre cieľovú skupinu DSS aj ŠSP, ktoré sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami .

Výnosy/príjmy organizácie (v tis. EUR) za rok 2018: 341658

Náklady/výdavky organizácie (v tis. EUR) za rok 2018: 359082

Významné dokončené a realizované projekty: V období rokov 2016 až 2019 sme nerealizovali žiadne projekty súvisiace s témou projektového zámeru.

Údaje o partneroch projektu

Partner 1

Úplný názov Partnera1: DOMKO – Domov sociálnych služieb

Právna forma Partnera 1: iný subjekt

Adresa Partnera 1: Park mládeže 3, 04001 Košice

Korešpondenčná adresa Partnera 1: Park mládeže 3, 04001 Košice

IČO Partnera 1: 00696986

DIČ Partnera 1: 2020786427

Je Partner 1 platcom DPH?: nie

Webová stránka Partnera 1: dsskepm@stonline.sk

Štatutár Partnera 1: Ing. Martin Vatra

Kontakntá osoba Partnera 1: Ing. Martin Vatra

E-mail kontaktnej osoby Partnera 1: dsskepm@stonline.sk

Telefonický kontakt na Partnera 1: 911929050

Úloha partnera v projekte: Spoluúčasť na aktivite 1 a 2.

Aktivita 1) Realizácia terapie Therasuit pre 1 prijímateľa sociálnej služby z DOMKO – domov sociálnych služieb. Aktivita 2) Účasť prijímateľov sociálnych služieb,rodinných príslušníkov a pracovníkov v podpornej komunite na piatich plánovaných diskusiách v oblasti ľudských práv, sebaobhajovanie, práva ťažko zdravotne postihnutých, posilnenie verejnej politiky, ekonomické posilnenie,…

Stručný opis partnerskej organizácie: DOMKO – domov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja ponúka sociálne služby:

 • ambulantná sociálna služba
 • týždenná pobytová sociálna služba
 • služba včasnej intervencie
 • špecializované zariadenie

O výnimočnosti „Domkáčoch“ svedčia aj ich jedinečné kreatívne aktivity, v ktorých nemajú konkurenciu: vydávajú svoj vlastný časopis „KĽÚČIK“ (1xročne), ktorým otvárajú srdcia iným a snažia sa zatvoriť dvere pred nudou,klienti vystavujú svoje fotografické a výtvarné diela na výstavach v rámci celého Slovenska. Najväčší úspech však zaznamenali na pôde Ministerstiev SR. Svojím pohľadom na svet okolo nás prostredníctvom fotografií a malieb na plátno sa chcú priblížiť ostatným. Ich fotografie zachytávajú úžasné detaily a v maľbách uprednostňujú portréty, v ktorých dominuje nápaditosť. DOMKO je spoluorganizátor festivalu dramatickej tvorivosti ZZ umelcov z DSS. Úspechy žne aj náš divadelný súbor DOMKO so svojou pestrou muzikálovou tvorbou -Pomáda, Vlasy.

Projekt

Názov projektu: VIEME SA OBHÁJIŤ!

 1. Geografické vymedzenie realizácie projektu

Lokálne – Okresy

Okresy: Košice I., Košice II., Košice III., Košice IV., Košice – okolie

 1. Relevantnosť projektu

Zhrnutie projektu: Posilniť postavenie zraniteľnej skupiny – deti a mladí dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím.

 1. Zlepšiť zdravotný stav ťažko zdravotne postihnutým deťom a mladým dospelým absolvovaním terapie Therasuit odborne vyškolenými fyzioterapeutmi v terapii Therasuit.
 2. Posilniť sociálne postavenie vytvorením podpornej komunity pre cieľovú skupinu – prijímateľov sociálnych služieb, rodinných príslušníkov a pracovníkov v sociálnych službách formou piatich diskusií 3.Dobrovoľníctvom pomôcť inklúzii ZŤP.

Celkový opis realizácie projektu: opis východiskovej situácie, opis potrieb cieľových skupín, opis a zdôvodnenie zvolenej stratégie projektu: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto pôsobí v zmysle zákona č. 460/2007 o SČK a o ochrane znaku a názvu ČK, poskytuje okrem iných služieb aj zdravotnícke a sociálne služby.Pre zraniteľnú skupinu zdravotne ťažko postihnutým poskytujeme terapiu Therasuit od roku 2015,ktorá prispieva k zlepšeniu motoriky a pri aktivitách denného života. Tým sa posilňuje aktívne občianstvo a postavenie zraniteľných skupín,čím sa predchádza sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. K tomuto výrazne prispievajú aj fyzioterapeuti terapiou Therasuit, ktorá je odborne garantovaná fyziatrom pre deti a dospelých. Terapia je vhodná pre tých, ktorí potrebujú efektívne zlepšiť činnosť centrálneho nervového systému. Pomocou unikátnej metódy sa stimulujú a rozvíjajú dôležité funkcie potrebné pre každodenný plnohodnotný život. Prínosmi tejto terapie je poskytovanie vonkajšej aktivizácie svalov pre stabilizáciu, obnovovanie ontogenetického vývoja, normalizovanie svalového tonusu, zlepšenie koordinácie a rovnováhy, podporovanie kontrolovania hlavy a trupu, znižovanie patologických vzorcov, vycvičovanie nových a správnych pohybových vzorcov. Indikáciami pre túto terapiu sú detská mozgová obrna, spastické postihnutia svalov, svalová hypotónia, pacienti po cievnej mozgovej príhode, po traumatických poraneniach mozgu a miechy, neuromuskulárne poruchy, ataxia. Program terapie Therasuit trvá štyri týždne po tri hodiny denne a zahŕňa: rašelinové zábaly, oxygenoterapiu, neuromobilizáciu a cvičenie v univerzálnej cvičebnej jednotke:

 1. Oblek Therasuit je mäkká dynamická ortéza, ktorá poskytuje vonkajšiu podporu tela. Jednotlivé časti obleku sú prepojené elastickými gumičkami. Vďaka tomuto prepojeniu umožňuje zapojiť či naopak vypojiť chybne fungujúce svaly. Vytvára plynulejší a koordinovanejší pohyb.
 2. Pulley systém je „klietka“ so závesným systémom, kladkami, závažím a koľajnicami. Pomocou týchto nástrojov je možné posilňovať jednotlivé svaly alebo trénovať pohyby, ktorých spojením vznikne napr. krok.
 3. Spider (pavúk) je systém elastických lán upevnených v univerzálnej cvičebnej jednotke. Umožňuje nácvik pohybov vo vzpriamenej polohe – stoj, sed, poloha na štyroch, chôdza. Pružné laná odľahčujú a umožňujú nácvik pohybov vo vertikále. V závislosti od umiestnenia od umiestnenia lán môžu dávať odpor pri cvičení a tak zvyšujú intenzitu cvičenia.
 1. Záverečná relaxácia.

Vzdelaním dvoch fyzioterapeutov poskytneme terapiu väčšiemu počtu osôb zo zraniteľnej skupiny. Posilnenie ich aktívneho občianstva budeme dosahovať aj vytvorením podpornej skupiny, kde formou 5 diskusií budeme obhajovať, zvyšovať povedomie a informovanosť občanov o problematike cieľovej skupiny, podporíme dobrovoľníctvo a spoluprácu rôznych generácií, vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv a tiež medzikultúrny dialóg čo prispeje aj k účasti na tvorbe verejných politík a rozhodnutí, vrátane vytvárania priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť.

Témy úvodných piatich diskusií:

 • Vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv
 • Posilnenie postavenia zraniteľných skupín
 • Nové metódy a služby vyvinuté na riešenie potrieb zraniteľných skupín
 • Podpora zapojenia zraniteľných skupín do ekonomických aktivít
 • Rozšírenie poskytovania služieb a opatrení pre zraniteľné skupiny.

Zapojením odborníkov, ktorí budú lektorovať jednotlivé témy a pozvaných odborných hostí z mesta Košice a Košického kraja osloviť čo najviac ľudí z cieľovej skupiny občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ľudí im nápomocným (rodičov, opatrovateľov, osobných asistentov a pod.) Pomocou dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža (SČK) a miestnych spolkov SČK oslovíme verejnosť a iniciujeme v nich záujem o túto problematiku. Oslovíme ich na pomoc pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím – asistencia občanovi a pod. Prostredníctvom dobrovoľníkov SČK oslovíme mladých ľudí na stredných a vysokých školách a cez miestne spolky SČK staršiu generáciu – dôchodcov. S využitím propagačných materiálov.

Sídli vaša organizácia v znevýhodnenom regióne?: Nie

Bude projekt realizovaný v znevýhodnenom regióne?: Áno

Opis znevýhodneného regiónu: Okres Košice okolie vplyvom nedostatočnej odvetvovej diverzifikácie, zaostávania podnikateľského prostredia a technickej infraštruktúry, nedostatočného využívania endogénnych zdrojov, vysokej

miery nezamestnanosti nízkej tvorby pracovných miest, priemernej až nízkej kvalifikačnej úrovni obyvateľstva patrí medzi problémové stagnujúce SR ( s perspektívou rozvoja za predpokladu podpory regionálneho rozvoja v území ).

Výrazný problém hlavne v okrese Košice okolie je vysoký počet poberateľov sociálnych dávok z dôvodu nezamestnanosti. Z toho vyplýva aj vysoký počet občanov v hmotnej núdzi – v celom kraji sa odhaduje na cca 38%.

 1. Cieľové skupiny:

Preddefinované cieľové skupiny: Ľudia z miestnych komunít.

Cieľové skupiny, ktoré majú úžitok z aktivít projektov: Zraniteľné skupiny, osobitne Rómovia, ľudia ohrození chudobou a bezdomovci.

Definovanie vlastných cieľových skupín Popis
prijímatelia sociálnych služieb občania odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
rodinní príslušníci ľudia, ktorí potrebujú podporu
pracovníci v sociálnych službách odborný personál
široká verejnosť dobrovoľníci, miestne spolky Slovenského Červeného
kríža
4. Aktivity na dosiahnutie cieľa:
Názov aktivity Opis aktivity a míľnik
1. Zlepšenie fyzickej mobility 1a) vyškolenie dvoch fyzioterapeutov na metódu Therasuit; máj 2020 1b)
realizácia terapie Therasuit pre 7 klientov; jún až november 2020
2. Posilňovanie sociálneho postavenia vytvorenie podpornej komunity zraniteľné skupiny s prepojením na
DOMKO a DSS SČK ; 1 x mesačne (5 diskusií)
3. Zvýšenie účasti verejnosti v rámci zníženia sociálnej inklúzie zraniteľných skupín a dobrovoľníctvo ;
jún 2020 až november 2020
 1. Organizačné zabezpečenie projektu

Počet pracovníkov zapojených do implementácie projektu: 3

Personálne zabezpečenie aktivít projektu:

Meno a Priezvisko Funkcia v projekte
Mgr. Martina Repejová projektový manažér
 1. Komunikačný plán a komunikačné výstupy projektu:
Forma komunikačného výstupu Médium Termín
výstupu
webová stránka kosice.redcross.sk 5-2020
webová stránka dsskepm.sk 5-2020
článok Zvesti 11-2020
tlačová správa TASR 11-2020
reportáž lokálne TV 11-2020

Popis komunikačných aktivít: Formou aktuálnej prezentácie jednotlivých aktivít na webovej stránke žiadateľa aj partnera projektu. Článok v celoslovenskom časopise Slovenského Červeného kríža ZVESTI. Tlačová správa na začiatku – osloviť cieľovú skupinu a verejnosť o pripravovanom projekte a na konci projektu – vyhodnotenie projektu a výstupy z neho – zaslané TASR. Reportáž na začiatku a na konci projektu – pri tlačovej správe.

 1. Opis investičnej časti projektu

Ak Žiadosť o grant obsahuje investičné aktivity, opíšte ich bližšie a uveďte stav vecnej a právnej pripravenosti týchto aktivít.:

Indikátory

Cieľ programu ACF

Posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín:

Preddefinované indikátory Hodnota Popis
Počet ľudí zapojených do aktivít 45 2 vyškolení fyzioterapeuti, 7 osôb
občianskych organizácií. absolvujúcich terapiu Therasuit, 5
lektorov, 10 členov podpornej
skupiny, 20 dobrovoľníkov

Výsledky a výstupy

Výsledok 4 – Posilnenie postavenia zraniteľných skupín.:

Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis
Počet príjemcov poskytovaných 17 10 členov podpornej diskusnej
alebo zlepšených služieb. skupiny, 7 absolvujúcich terapiu
Therasuit
Počet zraniteľných osôb, ktorí majú 17 10 členov podpornej diskusnej
osoh z opatrení na posilnenie ich skupiny, 7 absolvujúcich terapiu
postavenia. Therasuit
Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis
Počet iniciatív občianskych 2 Podporná diskusná skupina a terapia
organizácií, ktoré zapájajú zraniteľné Therasuit
skupiny do konzultácií v súvislosti s
rozhodovaním v oblasti verejných
politík.

Výstup 4.2. – Nové metódy a služby vyvinuté na riešenie potrieb zraniteľných skupín.:

Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis
Počet nových metód vyvinutých na 2 Podporná diskusná skupina a terapia
riešenie potrieb zraniteľných skupín Therasuit
(nový nástroj pomoci alebo služby
pre špecifickú komunitu).
Počet partnerstiev medzi 1 DOMKO – domov sociálnych služieb
občianskymi organizáciami a
subjektmi verejného sektora v
oblasti poskytovania služieb
zraniteľným skupinám.

Výstup 4.3. – Podpora zapojenia zraniteľných skupín do ekonomických aktivít.:

Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis
Počet jednotlivcov zraniteľných 10 podporná diskusná skupina
skupín vyškolených za účelom ich
ekonomického posilnenia.

Výstup 4.4 – Rozšírenie poskytovania služieb a opatrení pre zraniteľné skupiny.:

Preddefinovaný indikátor Hodnota Popis
Počet obcí, ktoré uskutočňujú 5 Košice I., Košice II., Košice III., Košice
opatrenia na posilnenie postavenia IV., Košice – okolie
zraniteľných skupín.

Výsledok 1 – Zvýšenie účasti verejnosti v občianskych aktivitách.:

Hodnota Popis
Počet ľudí zúčastnených na 1 odborník z Košického
konzultáciách s verejným samosprávneho kraja
rozhodovacím orgánom.

Výsledok 2 – Posilnenie občianskej spoločnosti v advokačných a watchdogových aktivitách.:

Hodnota Popis
Počet iniciatív úspešných pri 2 Podporná diskusná skupina a
získavaní informácií o verejnom / dobrovoľníci
súkromnom rozhodovaní.
Výstup 2.1 – Príspevky občianskych organizácií k zmenám politík.:
Hodnota Popis
Počet návrhov občianskych 1 Návrh zo záverov diskusií podpornej
organizácií zameraných na skupiny prezentované v
ovplyvňovanie politík, právnych masovokomunikačných
predpisov a verejných rozhodnutí. prostriedkoch

Zoznam vlastných indikátorov:

Zoznam vlastných indikátorov Názov vlastného indikátora Hodnota Popis
vlastný indikátor 0 0 N/A

Dopady

Udržateľnosť realizovaného riešenia:: 1. Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku z rozpočtu Košického samosprávneho kraja – vyplýva zo zákona o sociálnych službách – kompetencia VÚC. 2. Vlastné zdroje: príjmy z realizácie odborných kurzov, zdravotných výkonov, služieb jedálne.

Inštitucionálna udržateľnosť:: 1.Plnenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. 2. Plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Košice.

Udržateľnosť na úrovni politík:: Z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-2020 7.

Strategická časť: Oblasť A5: Sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením

Regionálna priorita č. 5 Rozvíjať sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením v súlade s princípmi politiky rovnosti príležitostí.

Hlavný cieľ Inovovať sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením užším prepojením zdravotných a sociálnych služieb. Dosiahnuť najvyššiu možnú nezávislosť občanov so zdravotným znevýhodnením. Odôvodnenie priority Vzhľadom na vzrastajúci trend podielu občanov so zdravotným znevýhodnením a zároveň existujúci európsky štandard sociálnej ochrany, je nevyhnutné inovovať tento segment sociálnych služieb. Ďalším nástrojom inovácie v prospech občanov je jednotný posudkový systém. Posudzovanie zdravotného a sociálneho stavu v SR je nejednotné, aj keď sa už dlhšiu dobu uvažuje o zmene príslušnej legislatívy. Je nevyhnutné aj na regionálnej úrovni vytvárať podmienky pre užšie prepojenie sociálnych a zdravotných služieb. Je potrebné poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb.

Oblasť A9 Dobrovoľníctvo v sociálnych službách

Regionálna priorita č. 1 Zvýšiť zapojenie obyvateľov Košického kraja do dobrovoľníckych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Hlavný cieľ č. 1 Vytvoriť dobrovoľnícke programy v zariadeniach sociálnych služieb

Hlavný cieľ č. 2 Zvýšiť úroveň poznatkov o prínosoch dobrovoľníctva pre organizáciu a o manažmente dobrovoľníctva

Odôvodnenie priority Dobrovoľníctvo je nástroj zvýšenia kvality sociálnych služieb a sociálnej súdržnosti v spoločnosti. Formálne dobrovoľníctvo (pre organizácie) vyžaduje profesionálny manažment dobrovoľníckych programov a ich medializáciu – len tak je možné zvýšiť zapojenie obyvateľov. Regionálna priorita je v súlade so Stratégiou podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji, pripravenou v roku 2015.