Projektové aktivity

Aktivita 1: Mobilizácia a budovanie kapacít aktérov pôsobiacich v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
Aktivita je zameraná najmä na trvalé budovanie kapacít rôznorodých skupín ľudí pôsobiacich v rámci DSS, ako nevyhnutný predpoklad pre zavedenie a ďalšie fungovanie systému komplexnej starostlivosti. V rámci nej budú budované kapacity tak odborného personálu DSS, ako aj mobilizovaní a vzdelávaní dobrovoľníci a študenti ako súčasť tohto Systému. Projekt si v rámci tejto aktivity kladie za cieľ vytvoriť aj priestor na šírenie a zavádzanie idei komplexnej sociálnej starostlivosti o klientov tak na úrovni ďalších podobných poskytovateľov sociálnych služieb ako aj pre presadenie tohto projektového konceptu na úrovní politík a stratégií. 

 

Aktivita 2: Stavebné úpravy a prístavbu objektov DSS 
V súvislosti so zavádzaním komplexného systému starostlivosti je pre zlepšenie technických a priestorových možností nevyhnutné realizovať stavebné úpravy a prístavbu objektov DSS, ktoré s ohľadom na poskytovanie služieb:

  • zvýšia funkčnosť a využiteľnosť nádvoria DSS
  • zlepšia usporiadanie priestoru
  • odstránia morálne zastaranie areálu a zlepšia energetickú efektívnosť objektov
  • vytvoria bezbariérové a z hľadiska prístupu bezpečné priestory

 

Aktivita 3: Zvýšenie komplexnosti existujúcich a zavedenie nových služieb
Aktivita zahŕňa jednak doplnenie vybavenia pre zvýšenie materiálnej kvality a zlepšenie účinnosti poskytovania existujúcich služieb ako aj vybavenie nevyhnutné pre zriadenie nových služieb pre klientov zariadenia. Významnou súčasťou je zavedenie činnosti Kontaktného a poradenského miesta pre rodinných príslušníkov ťažko postihnutých detí a mladistvých a pilotné testovanie jeho prevádzky ako aj zriadenie špecializovaných poradenských služieb pre iných podobných poskytovateľov sociálnych služieb so záujmom zaviesť si tento Systém vo vlastných zariadeniach, ako významný nástroj pre multiplikáciu výsledkov projektu.