Prvá pomoc pre školy

Školám poskytujeme:

 • inšpiráciu na rozvoj práce s deťmi a mládežou
 • zážitkové kurzy a workshopy prvej pomoci
 • metodické a informačné materiály
 • profesionálne konzultácie
 • výmenu skúseností s inými školami
 • informačnú podporu
 • konzultácie pri SOČ, ŠVOČ, bakalárskych a diplomových prácach
 • aktivity na podporu mládežníckej participácie, aktívneho občianstva

Súťaže prvej pomoci, kategórie:

 • DMZ I. – Družstvá mladých zdravotníkov 1. stupeň ZŠ
 • DMZ II. – Družstvá mladých zdravotníkov 2. stupeň ZŠ a osemročných gymnázií
 • DPP M – Družstvá prvej pomoci mládeže 1.- 4. ročníka stredných škôl a osemročných gymnázií

Tréningy prvej pomoci:

 • Zážitkový kurz prvej pomoci 2 vyučovacie hodiny
 • Zážitkový kurz prvej pomoci 4 vyučovacie hodiny

Podtémy ku Zážitkovým kurzom PP: všeobecné info SČK, HIV prevencia, kyberšikana, bezpríspevkové darcovstvo krvi, „112“

Ponúkame vám celoročne tréning prvej pomoci v učebni na 2. poschodí SČK v Košiciach alebo u vás v škole.

Kurzy prvej pomoci  pomáhajú u žiakov rozvíjať tieto zručnosti:

 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
 • schopnosť riešiť reálne potreby svoje a svojho okolia
 • ako správne resuscitovať, používať automatický externý defibrilátor (AED) a základy poskytovania prvej pomoci

Celú ponuku kurzov, workshopov prvej pomoci nájdete v Cenníku kurzov a služieb

Prihlasovací formulár na kurzy, workshopy prvej pomoci nájdete tu:https://redcross.sk/kosice-mesto/kurz-prvej-pomoci/

V prípade nejasností nás môžete kontaktovať: 0911 622 486; kurzy.ke@redcross.sk.


SEPRP – Sedlácka prvá pomoc – veľmi vtipným a dobre zapamätateľným spôsobom predstavuje prvú pomoc Michal Kubovčík so svojím projektom Baštrng: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZSarXd25nWe0C7WAQH3mXkMieB4K-fwB