Špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto vykonáva bezplatne špecializované sociálne poradenstvo na základe udelenej akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR na území Košíc a mikroregiónu Košického kraja pre osoby:

  • s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinným príslušníkom
  • v nepriaznivej životnej situácii, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb

V čom môžeme pomôcť obyvateľom mesta Košice  a mikroregiónu Košického samosprávneho kraja ?

  • hľadať riešenie ako samostatne a čo najlepšie zvládnuť náročnú životnú situáciu  s  podporou sociálneho poradcu,
  • zorientovať sa v legislatíve – o čo môžete požiadať,  aké príspevky a dávky Vám môžu byť priznané
  • hľadať možnosti riešenia  Vášho problému súvisiaceho so zdravotným postihnutím,  kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia prostredníctvom peňažných  príspevkov (peňažný príspevok na osobnú asistenciu, príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov a iné) a  sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, prepravná služba, jedáleň, požičiavanie pomôcok, odľahčovacia služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár…),
  • poskytovaním stravy v Jedálni SČK za zvýhodnenú cenu 4,50€. Podmienkou registrácie v poradni SČK je: a)trvalý, alebo prechodný pobyt v meste Košice. b) poberanie starobného, alebo invalidného dôchodku nad 70 % do výšky 600€/mesačne
  • hľadať zdroje príjmu pri nepriaznivej finančnej situácii (invalidný dôchodok, uplatnenie sa na trhu práce, rekvalifikácia,  sponzoring  na  pomôcky  a sociálnu rehabilitáciu),
  • pomocou rôznych metód a techník rozvíjať osobný a sociálny  potenciál potrebný na prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie (nácvik komunikačných a asertívnych zručností, tréning optimálneho rozhodovania, tréning zmeny nevhodných vzorcov správania,  budovanie adekvátneho pozitívneho sebavedomia… ),
  • zvládnuť  problémy súvisiace so  starostlivosťou o člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,
  • nájsť ďalšie zdroje pomoci a zvyšovať kvalitu života prostredníctvom účasti na aktivitách rôznych občianskych združení a svojpomocných skupín.

Veríme, že poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre obyvateľov mesta Košice a Košického samosprávneho kraja prispeje k zvýšeniu kvality ich života, zabezpečí im osobnostný rozvoj a vytvorí podmienky pre ich integráciu do spoločnosti.

Pri vykonávaní špecializovaného sociálneho poradenstva spolupracujeme s Magistrátom mesta Košice, VÚC, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnou poisťovňou, súdmi, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi sociálnych služieb, občianskymi zduženiami a rôznymi organizáciami.

Poradňa SČK:  Komenského 19, Košice (2. poschodie po oranžovej šípke, oproti výťahu, miestnosť č. 2.10)

Pondelok:             08.00 – 12.30 hod.            13.00 – 16.00 hod. 

Utorok:                 08.00 – 12.30 hod.            13.00 – 16.00 hod.

Streda:                  08.00 – 12.30 hod.            13.00 – 16.00 hod.

Štvrtok:                 08.00 – 12.30 hod.            13.00 – 16.00 hod.

Piatok:                   08.00 – 12.30 hod.           13.00 – 16.00 hod.

Terénna práca (v prirodzenom domácom prostredí) podľa potreby a dohody s klientom

Poradkyne:  Mgr. Jana Birošová

Kontakt: 0903 782 836; poradna.ke@redcross.sk

V spolupráci s Mestskými časťami vykonávame špecializované sociálne poradenstvo aj v prirodzenom, domácom prostredí obyvateľov Mestských častí mesta Košice. Osobné stretnutie, alebo konzultácie sa uskutočnia po dohode s poradkyňou SČK. Kontakt si môžete dohodnúť vopred telefonicky so sociálnou poradkyňou v čase, ktorý Vám najlepšie vyhovuje.

Na financovaní špecializovaného sociálneho poradenstva  sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.