Svetový deň prvej pomoci 10. september 2022

Život vám môže zachrániť aj štvorročné dieťa alebo deväťdesiatročná starenka

Poskytnúť prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život –  túto schopnosť môže mať každý z nás bez ohľadu na vek. Duchaprítomnosť a znalosť postupov prvej pomoci môžu v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, či budeme svedkom tragédie alebo aktérom hrdinského činu.

10. SEPTEMBER 2022, SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Tlačová správa
Bratislava, 8. septembra 2022

Už viac ako 100 rokov je prvá pomoc základom činnosti Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Spolu so svojimi 192 členskými národnými spoločnosťami (medzi nimi aj Slovenský Červený kríž) sa IFRC snaží reagovať na núdzové situácie vo všetkých častiach sveta a tiež pomáhať postihnutému obyvateľstvu bez diskriminácie. S podporou Globálneho referenčného centra prvej pomoci (GFARC) je IFRC vedúcim poskytovateľom prvej pomoci v oblasti starostlivosti a odbornej prípravy na celom svete. Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca každoročne vyškolia viac ako 23 miliónov ľudí na záchranu

Téma 2022: Celoživotné vzdelávanie v oblasti prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci sa pod týmto názvom pripomína od roku 2003, vždy druhú septembrovú sobotu a jeho iniciátorom je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie laickej verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. Zásadnú úlohu pri šírení osvety a poskytovaní kurzov prvej pomoci a zručností na záchranu životov majú národné spoločnosti Červeného kríža. Na našom území to je práve Slovenský Červený kríž (SČK). Výučba a poskytovanie prvej pomoci je jednou z jej hlavných činností a preto sa v tento deň v mnohých slovenských mestách konajú rôzne aktivity s ukážkami pre verejnosť.  Témou tohtoročného svetového dňa prvej pomoci je dostupnosť kurzov  prvej pomoci pre všetky vekové kategórie: deti, dospelých aj starších ľudí.

Na Slovensku sa začína už v materských školách

SČK začína s výučbou poskytovania prvej pomoci u najmenších detí v materských školách.
V oboznamovaní sa s prvou pomocou pokračuje u žiakov základných škôl. Mnohí školitelia prvej pomoci SČK sú z radov pedagógov a vyučujú prvú pomoci ako nepovinný predmet na základných a stredných školách. Študenti stredných škôl si vedomosti zopakujú v kurzoch prvej pomoci pri príprave na vodičský preukaz. Školitelia, dobrovoľníci a členovia SČK sú v prvej pomoci pravidelne preškoľovaní.

Územné spolky SČK realizujú výučbu prvej pomoci prostredníctvom 8, 16 a 33-hodinových akreditovaných kurzov prvej moci. Kurzy sa uskutočňujú počas celého roka a sú určené širokej verejnosti – študentom, aktívnym mladým ľuďom, rodičom, účastníkom cestnej premávky, seniorom a pod. Vedú ich lekári, záchranári a profesionáli z praxe. SČK zabezpečuje kontinuálnu platnosť akreditácií svojich kurzov v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. Výučbové miesta disponujú modernými metodickými pomôckami i resuscitačnými figurínami.

Viac než 23 miliónov ľudí vyškolených na záchranu života

Národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca každoročne vyškolia viac ako
23 miliónov ľudí na záchranu života prostredníctvom prvej pomoci.

Na Slovensku sa minulý rok vyškolilo  cez Slovenský Červený kríž  9 733 ľudí z radov laickej verejnosti. Kvalitu kurzov, školení a prednášok o poskytovaní prvej pomoci zabezpečujú kvalifikovaní inštruktori , školitelia a tréneri (tréneri prvej pomoci sú vyškolení členovia Mládeže SČK). V roku 2021 SČK vyškolil 34 inštruktorov kurzov prvej pomoci (inštruktori prvej pomoci SČK i externí inštruktori prvej pomoci), ktorí sa následne aktívne podieľali na výučbe laickej prvej pomoci naprieč celým Slovenskom.

Znalosti o prvej pomoci by mali byť dostupné pre každého. Každý môže zachrániť život. Občania sú prvým článkom reťazca správania prežitia. Šírenie vzdelávania a postupov v oblasti prvej pomoci zvyšuje sebestačnosť, bezpečnosť a odolnosť komunít. Prvá pomoc je neoddeliteľnou súčasťou širšieho rozvojového prístupu v rámci cieľov IFRC a jeho Globálnej stratégie 2030, ktoré sú zamerané na zníženie následkov katastrof, počtu úmrtí a chorôb a na zvýšenie kapacít miestnych komunít a občianskej spoločnosti.

Viac informácií o kurzoch prvej pomoci a prihlasovací formulár nájdete na https://redcross.sk/kosice-mesto/kurz-prvej-pomoci/

Ďalšie články